Odluke gradova o davanju u zakup javnih površina

  • Grad Zagreb – Odluka o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenoga građevinskog zemljišta
  • Grad Split – Odluka o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Splita za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.
  • Grad Rijeka – Odluka o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta
  • Grad Dubrovnik – Odluka o zakupu javnih površina
  • Grad Pula – Odluka o načinu i kriterijima za korištenje javnih površina