Zakoni i pravilnici o ugostiteljskoj djelatnosti

 • Pravilnik o utvrđivanju posebnog standarda – Hrvatska autohtona kuhinja
 • Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskihu sluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu
 • Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju
 • Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste hotelOdluku o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u ugostiteljstvu
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine »kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj«
 • Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine »kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj«
 • Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »restorani«, »barovi«, »catering objekti« i »objekti jednostavnih usluga«
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
 • Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli
 • Naputak o načinu provedbe postupka kategorizacije pojedinih ugostiteljskih objekata
 • Posebne uzance u ugostiteljstvu
 • ZAKON O HRANI

Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama
Pravilnik o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije
Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju
Pravilnik o pivu
Pravilnik o jakim alkoholnim pićima
ZAKON O HIGIJENI HRANE I MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJIMA ZA HRANU

ZAKON O VINU

ZAKON O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA

ZAKON O POSEBNOM POREZU NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA

ZAKON O SANITARNOJ INSPEKCIJI

Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA

Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata
ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE

Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke
Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru
ZAKON O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI

ZAKON O MJERITELJSTVU

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

ZAKON O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA

Pravilnik i tarifa hrvatskog društva skladatelja
KAZNENI ZAKON – IZVOD

IZVADAK IZ ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

Izvadak iz Pravilnika o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom