Izmjenama i dopunama Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 115/16.) ukinut je status malog obveznika fiskalizacije. Stoga su obveznici fiskalizacije u 2017. godini sljedeći:

1. fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti prema odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak te

2. pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit prema zakonu kojim se uređuje porez na dobit za sve djelatnosti za koje je, prema odredbama posebnih propisa, obveznik izdavanja računa za isporuku dobra ili obavljene usluge.«

 Tko ne podliježe fiskalizaciji?

Iznimno od članka 3 zakona (2017), obveznikom fiskalizacije ne smatra se porezni obveznik za ostvarene promete u sljedećim djelatnostima ( http://www.zakon.hr/z/548/Zakon-o-fiskalizaciji-u-prometu-gotovinom)

 1.  prodaja karata ili žetona u putničkom prometu – ova iznimka se odnosi samo na porezne obveznike koji ostvare promete od prodaje karata ili žetona za cestovni lokalni linijski prijevoza putnika u javnom prometu, te od prodaje karata i žetona u putničkom, željezničkom i linijskom obalnom pomorskom prometu.
 2. naplata cestarine – ovo izuzeće odnosi se isključivo na naplatu cestarine, odnosno usluge korištenja cesta na mjestima koja su za to predviđena, uključujući i prodaju mjesečnih i drugih vrsta naplate cestarina, primjerice ENC.
 3. punjenje naftnim derivatima aviona na avioservisima – isključivo navedeno.
 4. prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima – ovo izuzeće odnosi se isključivo na prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima, pri čemu se pod prodajom vlastitih poljoprivrednih proizvoda podrazumijeva prodaja od strane samog proizvođača, a ne preprodaja poljoprivrednih proizvoda drugih proizvođača. Ovo izuzeće odnosi se dakle na one proizvođače poljoprivrednih proizvoda koji svoje proizvode sami prodaju na tržnicama ili drugim otvorenim prostorima.
 5.  prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu – ovo izuzeće odnosi se na prodaju proizvoda ili usluga u poštanskom prometu, putem pošte ili drugih dionika registriranih za usluge dostave – kurirske tvrtke. Ukoliko se vrši dostava proizvoda neke tvrtke putem pošte ili kurirske tvrtke koja u ime i na račun te tvrtke vrši naplatu, tada govorimo o prodaji u poštanskom prometu i takav promet ne podliježe obvezi fiskalizacije. Ukoliko ista tvrtka vrši naplatu prije same dostave proizvoda, takav promet podliježe obvezi fiskalizacije.
 6. zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama – isključivo  navedeno.
 7. prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata – ovo izuzeće odnosi se isključivo na prodaju putem prodajnih automata. Ovi automati prepoznatljivi su po tome što zaprimaju i vraćaju novac, odnosno samoposlužni su i zamjenjuju rad djelatnika. Navedeni automati zamjenjuju jednu vrstu usluge, te ih treba razlikovati od samposlužnih blagajni koje uključuju više funkcija. Primjerice, to su automati za naplatu parkiranja, automati za prodaju kave, čaja i ostalih napitaka, automati za prodaju snack proizvoda, ali ne i samoposlužne blagajne koje se nalaze primjerice u trgovačkim centrima. Primjerice, ne smatra se prodajom putem automata (znači podliježe fiskalizaciji) ako se naplata parkiranja izvršava na način da se prilikom ulaska u parking zonu/prostor/garažu preuzme potvrda o trenutku ulaska, a prilikom izlaska se kod  blagajnika izdaje račun i naplaćuje stvarno vrijeme parkiranja temeljem potvrde o trenutku ulaska.
 8. pružanje bankovnih usluga i usluga osiguranja – odnosi se isključivo na propisane bankovne usluge i usluge osiguranja. Međutim, ukoliko banka obavlja i neke druge djelatnosti, te djelatnosti podliježu obvezi fiskalizacije, npr. ako neka banka obavlja primjerice mjenjačku djelatnost, za tu djelatnost banka je obveznik fiskalizacije.
 9. vođenje središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira i središnjeg registra financijskih instrumenata – isključivo navedeno.
 10. ostvareni prometi evidentirani preko mjernih instrumenata (električna energija, plin, voda, javne komunikacijske usluge i slično), od energetskih, komunalnih,elektroničkih komunikacija i drugih pravnih osoba te – ovo izuzeće odnosi se na sve promete koji se evidentiraju putem mjernih instrumenata, što ne podrazumijeva samo uređaje, već to mogu biti i različite odluke države ili županija, gradova i slično, kojima se uvodi obveza naplate koja obuhvaća sve stanovnike tog područja. Budući da je izuzeće funkcijsko ono ne podrazumijeva i ostale funkcije koje neki obveznik može obavljati. Tako je primjerice, komunalno društvo izuzeto od obveze fiskalizacije za odvoz smeća, opskrbu vodom, održavanje grobnih mjesta, kao i za sve ostale usluge koje su mjerljive. Međutim, za sve ostale usluge koje navedeno komunalno društvo može pružati po pojedinačnom zahtjevu, podliježe obvezi fiskalizacije, kao npr. usluga pražnjenja septičke jame, usluga odvoza glomaznog otpada i drugo. Dakle, ovo izuzeće ne odnosi se na promete koji ili nisu po općem aktu utvrđeni ili nisu mjerljivi preko mjernih instrumenata.
 11. provođenja zdravstvene zaštite (sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite do pune cijene zdravstvene usluge, kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i izdavanja lijekova na recept)- isključivo navedeno.

 

 Dopuna izuzeća od 18.06.2013

Izmjene iz NN 73/13 od 18.06.2013
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
»Izuzeće od obveze izdavanja računa

Članak 54.b

 1.  Iznimno od članka 54. stavka 1. ovoga Zakona računi se ne moraju ispostavljati ako se promet ostvaruje od priređivanja lutrijskih igara, igara klađenja, igara u casinima te na automatima za igre na sreću i zabavu, ako se pretežni dio vrijednosti prometa odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica, ako se prodaja obavlja putem automata, ako se vlastiti poljoprivredni proizvodi proizvedeni na vlastitom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu izravno prodaju krajnjem potrošaču u proizvodnim objektima seljačkih ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ako se prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda obavlja na tržnicama i otvorenim prostorima.
 2. Prodajom na tržnicama i otvorenim prostorima iz stavka 1. ovoga članka smatra se isključivo prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda krajnjem potrošaču koja se obavlja na neki od sljedećih načina:

– na štandovima i klupama na tržnicama na malo

– na štandovima i klupama izvan tržnica na malo.«.

Dopuna izuzeća od 15.11. 2013

Plaćanje putem PayPal-a Porezna uprava je izjednačila s plaćanjem s transakcijskog računa na račun za koji nema obveze fiskalizacije- Više informacija o ovoj temi na linku: Plaćanje putem PayPal-a

Tko nije obveznik fiskalizacije po vrsti plaćanja

Obveznici fiskalizacije po vrsti plaćanja su oni koji prometuju gotovinom za isporučena dobra ili obavljene usluge novčanicama ili kovanicama koje se smatraju platežnim sredstvom, karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja, osim plaćanja na transakcijski račun kod banaka.

Tko ne mora nabavljati fiskalnu blagajnu

Za osobe koje obavljaju djelatnost u manjem obimu, a to su fizičke osobe kojima se dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, uvodi se pojam malog obveznika fiskalizacije. Ovi obveznici će izdavati račune koje će prije ovjeriti na Poreznoj upravi (posebna knjiga računa označena rednim brojevima i ovjerena).

Mali obveznici fiskalizacije smatraju se malima upravo radi obilježja niske razine obavljanja djelatnosti, što im daje pravo paušalnog oporezivanja. Stoga se za male obveznike fiskalizacije ne zahtijeva izdavanje računa putem elektroničkih naplatnih uređaja, već isti ovjeravaju u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi posebnu knjigu računa označenu rednim brojevima iz koje se izdaju računi.

Na opisani način mali obveznici fiskalizacije ipak provode fiskalizaciju na način da izdaju račune na ovjerenim računima, ali nemaju dodatne troškove uspostave sustava fiskalizacije kao ostali obveznici fiskalizacije (nabavka uređaja i softvera koji imaju podršku za rad s digitalnim certifikatima, nabavka digitalnog certifikata, nabavka aplikacije za elektroničko potpisivanje, povezivanje na Internet, održavanje softvera i slično).

Kada počinje primjena Zakona o fiskalizaciji i za koje korisnike?

Uvođenje fiskalnih blagajni je predviđeno po grupama, u tri navrata, pa su fiskalne blagajne obvezne od 01.01.2013. za:

 • velike i srednje poduzetnike*,
 • usluge smještaja (hoteli, apartmani, sobe, kampovi…),
 • restorane i usluživanja hrane,
 • sve tipove ugostiteljskih objekata (kafići, kavane, slastičarnice, objekti brze prehrane, disko klubovi,…),

odnosno: Od 1. siječnja 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za obveznike fiskalizacije i to za velike i srednje poduzetnike prema odredbama Zakona o računovodstvu bez obzira na djelatnost koju obavljaju, te za obveznike fiskalizacije koji, kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost Pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane (Oznaka I područja NKD 2007.).

*velike i srednje poduzetnike, prema kriterijima iz Zakona o računovodstvu (NN 109/07), a to su poduzetnici koji zadovoljavaju najmanje dva od tri kriterija prema financijskim izvještajima za 2011. godinu:

 1. Vrijednost aktive veća od 32,5 ml. kn
 2. Ukupni prihodi veći od 65 ml. kn
 3. Prosječan broj radnika veći od 50


Fiskalne blagajne su obvezne od 01.04.2013. za: 

 • trgovina na malo i na veliko,
 • popravak (servis) motornih vozila i motocikala,
 • slobodna zanimanja (liječnici, veterinari, odvjetnici, javni bilježnici, revizori, arhitekti, porezni savjetnici, stečajni upravitelji, tumači, prevoditelji, turistički djelatnici, znanstvenici, odgojitelji, novinari, športaši…)

odnosno: Od 1. travnja 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za obveznike fiskalizacije, koji nisu obuhvaćeni stavkom 1. ovoga članka, i to obveznike fiskalizacije koji, kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost Trgovine na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla (Oznaka G područja NKD 2007.) te obveznike koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja iz članka 18. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak.

*Pojašnjenje djelatnosti slobodnih zanimanja

Djelatnostima slobodnih zanimanja smatraju se profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima što uređuju obvezna osiguranja, odnosno djelatnosti fizičkih osoba kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u registar obveznika poreza na dohodak. Djelatnostima slobodnih zanimanja osobito se smatraju:

1. samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, kao i druge slične djelatnosti,

2. samostalna djelatnost znanstvenika, književnika, izumitelja, kao i druge slične djelatnosti,

3. samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost, kao i druge slične djelatnosti,

4. samostalna djelatnost novinara, umjetnika i sportaša

Fiskalne blagajne su obvezne od 01.07.2013. za: 

 •  za sve obveznike koji ne spadaju u grupu obveznika koji ne podliježu fiskalizaciji.

Obveznici fiskalizacije u Hrvatskoj još nisu dovoljno upućeni o tome što je zaista fiskalna blagajna koja je predmet fiskalizacije u Hrvatskoj tako da predlažemo da pročitate tekst: 10 stvari koje trebate znati o fiskalnim blagajnama i fiskalizaciji u Hrvatskoj

Kako se fiskalizirati i pribaviti fiskalnu blagajnu?

 • Potrebno je pribaviti računalni program za izdavanje računa i vođenje poslovanja ili postojeći uskladiti sa ovim zakonom.
 • Potrebno je pribavit digitalni certifikat od FINA-e koji će služiti za elektroničko potpisivanje odnosno identifikaciju poduzetnika.

Za više informacija o vašim nepoznanicama vezano za fiskalizaciju i fiskalne blagajne kontaktirajte slobodno našu besplatnu savjetodavnu podršku za ugostitelje putem kontakt forme ili se samostalno informirajte o fiskalnim blagajnama i procesu fiskalizacije u tekstu: Fiskalne blagajne i proces fiskalizacije u koracima