U ovom tekstu donosimo vam zanimljive informacije kolektivnog ugovora ugostiteljstva, a kompletan zvanični dokument možete pogledati u donjem dijelu teksta.

Puno i nepuno radno vrijeme

Zbog prirode poslovanja u ugostiteljstvu i hotelijerstvu puno ili nepuno radno vrijeme preraspodjeljuje se tako da tijekom jedne kalendarske godine u jednom razdoblju traje duže, a u drugom razdoblju kraće od punog ili nepunog radnog vremena ili radnik u određenom razdoblju ne radi. Prosječno radno vrijeme tijekom jedne kalendarske godine ne smije biti duže od punog ili nepunog radnog vremena.

Puno radno vrijeme određuje se u trajanju od 40 sati tjedno.

Razdoblje u kojem temeljem preraspodjele radno vrijeme traje dulje od punog ili nepunog radnog vremena može trajati najdulje 6 mjeseci, odnosno 26 tjedana. Preraspodijeljeno radno vrijeme radnika ne smije biti duže od 56 sati tjedno, pod uvjetom da radnik dostavi pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad. Radnik koji ne pristane na rad duži od 48 sati tjedno, ne smije zbog toga trpjeti štetne posljedice.

 • Preraspodijeljeno radno vrijeme u objektima sezonskog poslovanja ne smije biti duže od 56 sati tjedno.
 •  Preraspodjela radnog vremena utvrđuje se Kolektivnim ugovorom kod poslodavca.
 • Poslodavac je dužan u preraspodijeljenom radnom vremenu poštivati ograničenja i zabrane rada propisane zakonom.
 • U objektima sa cjelogodišnjim poslovanjem preraspodjela radnog mora se radnicima osigurati na način da se fond sati za preraspodjelu iskoristi do kraja 2 mjeseca sljedeće godine, a u objektima sa sezonskim poslovanjem do početka rada sljedeće sezone, a najkasnije do 1. 6.

Ukoliko se radnicima ne osigura korištenje preraspodjele, poslodavac je dužan radniku isplatiti novčanu naknadu u visini neiskorištenog broja sati ostvarenih pod uvjetima prekovremenog rada, najkasnije s isplatom plaće za 2 mjesec, odnosno 6 mjesec tekuće godine.

»Rad u smjenama je organizacija rada kod poslodavca prema kojoj dolazi do izmjene rada na istom radnom mjestu i mjestu rada u skladu s rasporedom radnog vremena koji može biti prekinut ili neprekinut, uključujući izmjenu smjena«.

Preraspodjela radnog vremena detaljnije se utvrđuje kolektivnim ugovorom u trgovačkom društvu ili sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, a sadrži plan preraspodijeljenog radnog vremena s naznakom poslova, broja i popisa radnika koji su dali pisanu izjavu iz st. 2. ovog članka.«

Ugovor na određeno vrijeme

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Ugovor o radu na određeno vrijeme zaključuje se u slučajevima utvrđenim Zakonom najduže na rok od tri godine s istim radnikom.

Pored slučaja zamjene privremeno nenazočnog radnika, poslodavac smije sklopiti jedan ili više uzastopnih ugovora o radu s istim radnikom na određeno vrijeme za sezonske poslove s preraspodjelom radnog vremena za neprekinuto razdoblje duže od tri godine ukoliko s radnikom sklopi ugovor o radu za stalne sezonske poslove.

Osim naprijed navedenih slučajeva, kolektivnim ugovorom kod poslodavca mogu se utvrditi i drugi slučajevi kada je zbog objektivnih razloga dopušteno da ugovor o radu na određeno vrijeme s istim radnikom traje duže od tri godine.

Poslodavac je u obvezi radniku koji kod njega radi na temelju sklopljenog ugovora o radu na određeno vrijeme osigurati iste uvjete rada kao i radniku koji je s njime sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme, za iste ili slične poslove s istim ili sličnim znanjima i vještinama. Uvjeti rada regulirati će se kolektivnim ugovorom na razini trgovačkog društva.«

Povećanje osnovne plaće prekovremeni rad,noćni rad…

Radnik koji rasporedom radnog vremena, sukladno potrebama procesa rada u ugostiteljstvu, radi nedjeljom, blagdanom, u noćnom radu i drugim uvjetima, ima pravo na povećanje osnovne plaće za sljedeće dodatke:

 • za rad u dane blagdana i u neradne dane utvrđene Zakonom i za rad na dan Uskrsa 50%
 • za rad nedjeljom 30%
 • za noćni rad 30%
 • za rad u drugoj smjeni u slučaju stalnog smjenskog rada 10%
 • za dvokratni rad 10%
 • za prekovremeni rad 50%.

Nedjelja je dan tjednog odmora.

Plaćeni dopust

Radniku koji radi nedjeljom, dan tjednog odmora osigurava se u pravilu neki drugi dan u naredna dva tjedna, a najkasnije u razdoblju od mjesec dana.
Tijekom kalendarske godine radnik ima pravo na odsustvovanje s rada uz naknadu plaće (plaćeni dopust) za važne osobne potrebe i to za:

 • sklapanje braka 5 dana
 • rođenje djeteta 3 dana
 • smrti supružnika, roditelja, djece 7 dana
 • smrti braće, sestara, djedova, baka, roditelja supružnika, braće i sestara supružnika 2 dana
 •  selidbe u isto mjesto 2 dana
 • selidbe u drugo mjesto 3 dana
 • teške bolesti ili liječenja člana uže obitelji 3 dana
 •  elementarne nesreće većih razmjera 5 dana
 • dobrovoljno davanje krvi za svako davanje 1 dan
 • školovanje, osposobljavanje, obrazovanje 6 dana.