U prethodnim tekstovima Dokumentacija potrebna za otvaranje ugostiteljskog obrta Propisana pravila za rad ugostiteljskog objekta navedena je kompletna dokumentacija i pravila za otvaranje i rad ugostiteljskog objekta.

Minimalni tehnički uvjeti za ugostiteljstvo:

 • izvješće o ispravnosti električnih instalacija
 • izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije
 • izvješće o ispitivanju parametara radnog okoliša
 • izvješće o ispitivanju buke, na temelju kojeg se izdaje rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke izdano od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi
 • izvješće o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 • izvješće o ispitivanju gromobranske instalacije
 • izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela

Uz  zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju treba priložiti:

 1. rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe),
 2. rješenje o upisu u Obrtni registar,(za fizičke osobe),
 3. dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.)
 4. dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji
 5. prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) sukladno čl.65.Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara -za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini gradova te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,
 6. dokaz o stručnoj spremi odnosno stručnoj osposobljenosti za voditelja poslovanja ugostiteljskog objekta (svjedodžba o završnom ispitu srednje škole ili uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za samostalnog ugostitelja s dokazom o jednoj godini radnog iskustva na poslovima ugostiteljstva, a dokazuje se preslikom radne knjižice odnosno potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ovjerenom potvrdom ugostitelja kod kojega je godinu dana radio na odgovarajućim poslovima),
 7. izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
 8. izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije,
 9. rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke izdano od Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje,
 10. izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela,
 11. nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci,
 12. dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara,
 13. dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu.
  Navedene isprave izdaju ustanove ovlaštene od nadležnih Ministarstava (dokaz o ispravnosti električnih instalacija i nepropusnosti vodovodnih i kanalizacijskih instalacija izdaju i izvodači radova).

Na sve zahtjeve plaća se pristojba u iznosu od 70,00 kuna u državnim biljezima.
Za rješenja kojima se utvrđuju minimalni uvjeti ugostiteljskog objekta naplaćuje se i pristojba iz područja ugostiteljstva i turizma.

Obnavljanje ispitivanja/atesta se vrši po slijedećem redoslijedu:

 • ispitivanja Zaštite od požara (hidrantska mreža, vatrodojava, panik rasvjeta, ventilacija i dr.) ispituju se 1x godišnje,
 • ispitivanja Zaštite na radu ( strojevi/uređaji, radni okoliš svake dvije godine),
 • ispitivanja el.instalacije svake 4 godine.