Opći zahtjevi za objekte u kojima se hrana priprema i distribuira

Projekt, izgradnja, lokacija i veličina objekta u kojemu se posluje s hranom moraju biti takvi da:

 • omogućuju odgovarajuće održavanje, čišćenje, dezinfekciju,
 • da sprečavaju ili smanjuju kontaminaciju putem zraka,
 • osiguravaju odgovarajući radni prostor
 • koji omogućuje higijensko obavljanje svih poslova;
 • sprečavaju nakupljanje nečistoće, doticaj s otrovnim materijalima, unošenje
 • čestica u hranu i stvaranje kondenzacije ili neželjene plijesni na površinama;
 • omogućuju dobru higijensku praksu pri rukovanju hranom, uključujući zaštitu od kontaminacije te, naročito, suzbijanje štetočina;
 • prema potrebi, osiguravaju odgovarajuće temperaturne uvjete za rukovanje i skladištenje hrane, kapaciteta dovoljnog za održavanje hrane na odgovarajućoj temperaturi koja se može pratiti i, prema potrebi, bilježiti.

Objekti u kojima se posluje s hranom moraju biti čisti, održavani i u dobrom stanju.

U objektima je potrebno sljedeće:

WC

 • osigurati odgovarajući broj WC-a s tekućom vodom, spojenih naučinkoviti odvodni sustav. WC-i ne smiju voditi izravno u prostorije u kojima se rukuje s hranom.

Umivaonici

 • osigurati odgovarajući broj umivaonika za pranje ruku, smještenih na prikladnim mjestima.

Umivaonici za pranje ruku moraju imati toplu i hladnu tekuću vodu, sredstva za pranje ruku i higijensko sušenje.

Oprema za pranje hrane

 • prema potrebi, oprema za pranje hrane mora biti odvojena od opreme za pranje ruku.

Izmjena zraka

 • osigurati primjerenu i dostatnu prirodnu ili umjetnu izmjenu zraka.

Mora se izbjegavati umjetno izazvan protok zraka iz onečišćenog prostora u čisti prostor. Sustav za izmjenu zraka mora biti tako konstruiran da filtri i drugi dijelovi koji se moraju čistiti ili mijenjati budu lako dostupni. Izmjena zraka mora biti dovoljno učinkovita da bi se kontrolirali mirisi i isparavanja te da bi se spriječilo nakupljanje vlage

 • osigurati odgovarajuću prirodnu ili umjetnu izmjenu zraka u sanitarnim prostorijama

Osvjetljenje

 • osigurati prirodno i/ili umjetno osvjetljenje dovoljnog intenziteta kako bi se mogla vizualno kontrolirati hrana.
 • Postaviti fizičku zaštitu rasvjetnog tijela radi sprečavanja prsnuća.

Odvod otpadnih voda

Sustavi za odvod otpadnih voda moraju biti svrhoviti. Moraju biti tako projektirani i izgrađeni da se izbjegne opasnost od  kontaminacije. Ukoliko su odvodni kanali u cijelosti ili djelomično otvoreni, moraju biti tako projektirani da se osigura da voda ne teče iz onečišćenog područja prema čistom području ili u čisto područje, pogotovo u područje u kojemu se rukuje hranom koja bi mogla predstavljati veliku opasnost za krajnjeg potrošača.

Garderobni prostor

osigurati odgovarajući garderobni prostor za osoblje s odgovarajućim brojem dvodijelnih garderobnih ormarića (za odvajanje radne i civilne odjeće)

Sredstva za čišćenje

Sredstva za čišćenje i dezinfekciju moraju se skladištiti odvojeno od prostora u kojima se rukuje hranom. Umivaonici moraju u odgovarajućem broju biti prisutni u sanitarnim čvorovima za zaposlenike; na prostorima u kojima se rukuje s hranom na prikladnim mjestima.
Preporuča se, kad kod je moguće, koristiti na umivaonicima takve slavine koje se mogu otvarati bez korištenja ruku (na lakat, na pedalu, na senzor).