Ako radnik odbije pristupiti provjeri je li pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti, postupat će se jednako kao da je utvrđena prisutnost iznad dopuštenih granica onog sredstva za koje je izrečena sumnja da utječe na radnika.

Poslodavac je obvezan privremeno udaljiti s mjesta rada radnika kojem je na radu utvrđen utjecaj alkohola ili drugih sredstava ovisnosti i radnika koji je odbio pristupiti provjeri. U slučaju da radnik odbija napustiti mjesto rada, odredbe Zakona propisuju da će ga poslodavac udaljiti uz pomoć policije.

Poslodavac je obvezan provesti slijedeće mjere:

  • sprječavati uzimanje alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti tijekom rada injihovo unošenja u radne prostorije i prostore;
  •  obavješćivati i osposobljavati radnike o štetnosti sredstava ovisnosti i njihovom utjecaju na radnu sposobnost;
  • izraditi i provoditi programe prevencije ovisnosti na radnom mjestu, sukladno utvrđenim potrebama;
  •  izraditi protokole suradnje i postupanja poslodavca ili njegovog ovlaštenika, stručnjaka za zaštitu na radu, djelatnika službe medicine rada i povjerenika radnika za zaštitu na radu u provođenju mjera sprječavanja zlouporabe sredstava ovisnosti;
  • odrediti postupke provjere radi utvrđivanja je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti (provođenje postupka uz pristanak radnika, način provjere, vrsta testa ili aparata, način bilježenja i konfirmacije rezultata).

Poslodavac koji zapošljava 20 i više radnika obvezan je ove postupke odrediti u pisanom aktu o provedbi pravila zaštite na radu. Može se uočiti da je dio odredbe koji u zagradi navodi „provođenje postupka uz pristanak radnika“ u suprotnosti s odredbom članka 65. stavka 3. koja propisuje da se smatra da je radnik pod utjecajem alkohola ili drugog sredstva ovisnosti ako odbije pristupiti provjeri.

Držimo da u primjeni ovih odredaba treba prednost dati odredbi koja nije upisana kao napomena u zagradi, odnosno da se smatra da je radnik pod utjecajem sredstva ovisnosti ako odbije pristupiti provjeri.

Kako postupiti sa radnicima sa potvrdama o liječenju

Ako radnik posjeduje potvrdu da je u programu liječenja, odvikavanja ili rehabilitacije od ovisnosti te u izvanbolničkom tretmanu liječenja od ovisnosti i/ili na supstitucijskoj terapiji, tada poslodavac ne može provesti postupak provjere je li radnik pod utjecajem sredstava ovisnosti, ali može zatražiti ocjenu zdravstvene i psihofizičke sposobnosti radnika za obavljanje poslova za koje je zaključen ugovor o radu.

Takvu ocjenu može dati samo ustanova koja provodi terapiju. Potvrdu da se radnik nalazi u programu liječenja, odvikavanja ili rehabilitacije od ovisnosti, odnosno u izvanbolničkom tretmanu liječenja od ovisnosti i/ili na supstitucijskoj terapiji, izdaje zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Kako poslodavac provjerava je li radnik pod uticajem opijata?

Kada poslodavac provjerava je li radnik pod utjecajem opijata mora postupati sukladno i drugim propisima, odnosno provjeru može obaviti samo pomoću uređaja koji je proizveden i ispitan za takav način korištenja te umjeren na propisani način, a osoba koja obavlja provjeru mora to obavljati u skladu s uputom proizvođača uređaja i mora biti za to osposobljena.

Provjeru treba obaviti u nazočnosti jednog svjedoka (po mogućnosti povjerenika radnika za zaštitu na radu, sindikalnog povjerenika, stručnjaka za zaštitu na radu, drugog radnika ili slično), te o provjeri sastaviti zapisnik. Poslodavac mora skrbiti da provjeru obavi u okolnostima i na način koji neće dovoditi u pitanje dostojanstvo radnika, neovisno o rezultatu provjere.

Kazne za poslodavce i radnike

Kada nadležan inspektor utvrdi da radnik unosi u radne prostorije ili prostore alkohol ili da konzumira alkohol za vrijeme rada ili da obavlja rad nakon što je utvrđeno da je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti ili da onemogućava utvrđivanje alkoholiziranosti, a sam poslodavac ga nije udaljio s mjesta rada, rješenjem će narediti poslodavcu da to učini.

Ujedno će radniku naplatiti novčanu kaznu za počinjeni prekršaj u iznosu od 100,00 kuna i njemu neposredno nadređenom ovlašteniku novčanu kaznu u iznosu od 500,00 kuna, a protiv poslodavca i odgovorne osobe poslodavca podnijeti optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu jer nisu onemogućili unošenje alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti u radne prostorije i prostore i njihovo uzimanje tijekom rada.

Predviđene su prekršajne novčane kazne u iznosima od 10.000,00 do 20.000,00 kuna za poslodavca i od 3.000,00 do 10.000,00 kuna za odgovornu osobu pravne osobe, a u slučaju ponavljanja prekršaja propisane su novčane kazne u dvostrukim iznosima.

U slučaju da poslodavac nije udaljio privremeno radnika s mjesta rada, za kojega je utvrđeno da je pod utjecajem sredstava ovisnosti, propisane su prekršajne novčane kazne u iznosima od 10.000,00 do 40.000,00 kuna za poslodavca i od 5.000,00 do 10.000,00 kuna za odgovornu osobu pravne osobe, a u slučaju ponavljanja prekršaja propisane su novčane kazne u dvostrukim iznosima.