Vijesti slijedećeg sadržaja:
„Očevidom je utvrđeno da je do požara došlo unutar prostora šanka uslijed kvara na instalacijama električnog razdjela na koji su bili priključeni mlinac za kavu, ledomat i drugi aparati, a koji je konstantno uključen, odakle se požar dalje proširio na gorive dijelove šanka i inventara u njegovoj blizini. Uslijed požara došlo je do začađenja cijele unutrašnjosti ugostiteljskog objekta dok je prostorija u kojoj se nalazi šank u potpunosti uništena.“

ne želimo da budu vaše, te vam donosimo odlične savjete koji su i dio propisanog zakona odnosno Pravilnika o zaštiti požara ugostiteljskih objekata.

Osnove protupožarne zaštite

Svaki ugostiteljski objekt mora na vidnom mjestu u blizini ulaza imati istaknute upute za slučaj nastanka požara i plan ugostiteljskog objekta sa označenim:

 • stubištima i izlaznim putovima,
 • mjestima na kojima su smješteni vatrogasni aparati,
 • mjestom na kojem je smještena glavna sklopka napajanja ugostiteljskog objekta električnom energijom te glavni zatvarač za brzo zatvaranje dovoda plina,
 • mjestom isključenja sustava ventilacije ako je ugrađena u objekt,
 • mjestom smještaja vatrodojavne centrale ako je ugrađena u objekt,
 • instalacijama i prostorima povećanog rizika za nastanak požara ako postoje u objektu.

Vatrogasni aparati

 • Najveća udaljenost između mjesta na kojem je smješten vatrogasni aparat i mjesta na kojem se može zateći osoba u slučaju požara ne smije biti veća od 25 m.
 • U ugostiteljskom objektu se mora nalaziti odgovarajući broj vatrogasnih aparata sukladno, ali ne manje od 2 vatrogasna aparata na svakom katu ugostiteljskog objekta.
 • Najveća masa sredstava za gašenje vatrogasnog aparata koji se smije koristiti za zaštitu od požara u ugostiteljskom objektu je 6 kg, izuzev u pomoćnim prostorijama.
 • Ugostiteljski objekti čija površina je veća od 500 m2, mora imati unutarnju i vanjsku hidrantsku mrežu za gašenje požara.

Prostorije u ugostiteljskim objektima namijenjene za okupljanje ili boravak osoba sa površinom većom od 800 kvadratnih metara ili sa mogućnošću istovremenog smještaja više od 300 osoba moraju imati ugrađen stabilni sustav za automatsko gašenje požara tipa sprinkler.

Pomoćna i panik rasvjeta kao obavezna sigurnosna rasvjeta

Ugostiteljski objekti osim opće rasvjete moraju imati izvedenu i sigurnosnu rasvjetu, koja mora udovoljavati propisanim zahtjevima za sigurnosne električne sustave.

 • Pomoćna rasvjeta mora osvjetljavati prostoriju u kojoj je izvedena minimalnim osvjetljenjem od 1 luksa, mjereno na podu prostorije, u vremenu od najmanje 2 sata po uključenju.
 • Panik rasvjeta mora osvjetljavati prostor izlaza minimalnim osvjetljenjem od 1 luksa, mjereno na podu prostorije, u vremenu od najmanje 2 sata po uključenju.

Iznimke su: ugostiteljski objekti za prehranu u kojima se može okupiti najviše 50 osoba ili imaju tlocrtnu površinu manju od 50 m, a nalaze se u prizemlju.

Sigurnosna rasvjeta mora se pregledati najmanje dva puta godišnje i to obavezno jednom neposredno prije nastupanja glavne turističke sezone.

Kakav sustav ventilacije morate imati

Sustav ventilacije ugostiteljskog objekta mora biti izveden na način da u slučaju požara spriječi ulaz produkata izgaranja u prostor izlaznih putova i da se omogući njegovo čišćenje, održavanje i provjera ispravnog djelovanja zaklopki.

 • Zaklopke moraju biti otporne na požar i moraju imati uređaj za automatsko zatvaranje koji se aktivira u slučaju požara.
 • Ventilacijski kanali moraju se čistiti najmanje jednom godišnje, a ventilacijski kanali iz prostorija za pripremu hrane svaka 3 mjeseca za vrijeme rada ugostiteljskog objekta.

Odgovorna osoba za vođenje evidencije je osoba zadužena za poslove zaštite od požara u ugostiteljskom objektu.

Uređaji za uzbunjivanje, dojavu i gašenje

 • Ugostiteljski objekti u kojima može istovremeno boraviti više od 100 osoba moraju imati izveden sustav za dojavu požara.
 • Sustav za dojavu požara obavezno se mora izvesti u hodnicima, pomoćnim prostorijama te u svim dijelovima ugostiteljskog objekta koji su rizični za pojavu požara, a u koje se povremeno ulazi.
 • Ručni javljači požara moraju biti postavljeni tako da od bilo kojeg mjesta u objektu do ručnog javljača požara udaljenost nije veća od 30 m, a iznimke su ugostiteljski objekti koji su zaštićeni stabilnim sustavom za gašenje požara ako isti nisu upravljani sa sustavom za dojavu požara.
 • Ugostiteljski objekti u kojima istovremeno može boraviti više od 250 osoba moraju imati zvučni uređaj za uzbunjivanje.
 • Uređaj za uzbunjivanje može biti sirena ili zvono čija jačina zvuka je najmanje trideset decibela viša od okolne buke mjereno na najnepovoljnijem mjestu, ali ne više od 110 decibela mjereno na udaljenosti od 1 metra od uređaja za uzbunjivanje.

Uređaj za uzbunjivanje mora imati i sekundarni izvor napajanja, koji ima takve karakteristike da omogući rad uređaja za uzbunjivanje u trajanju od najmanje 24 sata u stanju pripreme i 10 minuta u operativnom stanju.

U slučaju da postoji sustav automatske dojave požara uređaj za uzbunjivanje mora se aktivirati automatski nakon prorade dva automatska javljača požara koji su smješteni u dvije različite zone dojave odnosno kod adresibilnih javljača požara kad proradi drugi stupanj (uzbuna).

 Putovi za izlaženje u slučaju požara

 • Dužina pristupnog prostora može iznositi najviše 35 m.
 • Ugostiteljski objekti koji su viši od tri kata moraju imati najmanje jedno sigurnosno stubište.
 • Ugostiteljski objekt mora biti projektiran na način da dužina slijepog hodnika ne prelazi 10 m.
 • Elementi za odvođenje dima i topline u ugostiteljskim objektima koji imaju ugrađen sustav vatrodojave moraju se otvarati proradom sustava vatrodojave.
 • Vrata na izlaznim putovima ne smiju imati mogućnosti zaključavanja i moraju se otvarati u smjeru izlaza.

Okretna ili klizna vrata ne smatraju se odgovarajućim vratima na putu za izlaženje i uz njih se moraju ugraditi dodatna vrata, ali se ne odnosi se na vanjska vrata ugostiteljskog objekta koja su pod stalnim direktnim nadzorom djelatnika ugostiteljskog objekta.

Na putovima za izlaženje ne smiju se nalaziti predmeti koji pomažu širenju požara (primjerice goriva ambalaža, dijelovi namještaja, gorive zavjese i sl.), stvari koje bi mogle ometati izlaz osobama (primjerice aparati različitih namjena, garderobni ormari, pričuvni dijelovi, uskladištena roba i sl.), niti ogledala koja bi mogla zbuniti osobe u slučaju evakuacije.

U slijedećem tekstu o zaštiti požara ugostiteljskih objekata donijet ćemo vam informacije o:

 • Novčanim kaznama za ne pridržavanje zakona o zaštiti požara
 • Organizacijskim mjerama zaštite od požara
 • Uputama i oznakama u slučaju požara
 • Pravilima za pomoćne prostorije
 • Dodatnim mjerama za zaštitu požara