Otpad se smatra bilo koji dio hrane, materijala za pakiranje pa i dijelova odjeće, pribora za čišćenje, koji više nisu prikladni za daljnju uporabu.

Otpad predstavlja rizik od mogućeg fizičkog zagađenja hrane i privlači štetnike. I hrana koja je uništena i kojoj je prošao rok trajanja predstavlja opasnost od unakrsnog zagađenja patogenim mikroorganizmima na drugu hranu (križna kontaminacija).

Zbrinjavanje otpada

 • organski otpad kao i ostali otpad mora se učestalo uklanjati iz prostora u kojem se rukuje s hranom,
 • posude za otpad moraju se nalaziti na svim mjestima gdje otpad i nastaje, a moraju biti s poklopcem,
 • pedala na posudama za otpatke obvezna je kako bi se izbjegao kontakt ruku s poklopcem posude za otpad,
 • spremnici za otpad, koji se koriste za odlaganje otpada do konačne dispozicije, trebaju imati dobro prijanjajuće poklopce koji se moraju držati zatvorenim te moraju biti od materijala koji se lako pere i dezinficira,
 • prostori za odlaganje otpada moraju biti izgrađeni na način da se mogu lako higijenski održavati (pranje, čišćenje, po potrebi dezinfekcija). Moraju biti izgrađeni na način da se spriječi prodor štetnika. Idealno je da su prostori za
  odlaganje otpada smješteni izvan prostora u kojem se rukuje hranom i prostora za prijem hrane,
 • otpad, kao što su kartoni i papiri, ne treba biti odložen u zasebnoj prostoriji, ali mora biti izdvojen od hrane i na način da ne predstavlja rizik od unakrsnog zagađenja hrane,
 • mora se osigurati zbrinjavanje otpadnog ulja i drugog otpada sukladno posebnim propisima,
 • odgovornost je objekta koji posluje s hranom da osigura redovito uklanjanje otpada iz objekta na način da se ne ugrozi sigurnost hrane.

Kanta za otpatke u kuhinji:

 1. od lako perivog materijala,s poklopcem,
 2. pedala za nožno otvaranje,
 3. pvc vrećica u kanti.

Vanjske kante za otpatke ili kontejneri:

 • objekt mora imati svoj vlastiti vanjski kontejner za otpad,
 • mora biti s poklopcem,
 • potrebno ga je redovito čistiti i prati, a posebno učestalo ljeti (po potrebi nakonsvakog pražnjenja),
 • otpaci životinjskog podrijetla moraju biti pohranjeni u zavezanim dvostrukim debelim PVC vrećama i tako odlagani u vanjske kontejnere, uz učestalo i redovito odvoženje