Mnogo je komentara o nastupajućoj fiskalizaciji u Srbiji, ali po nama, način na koji Srbija želi nadograditi postojeći sustav fiskalizacije, je po uspješnom modelu fiskalizacije u Hrvatskoj. Naravno, ovaj model fiskalizacije kao traženo rješenje od strane Poreske uprave Srbije, nije prihvaćen i od strane postojećih ovlaštenih distributera fiskalnih kasa u Srbiji. Nova fiskalizacija u Srbiji donosi i liberalizaciju tržišta u distribuciji, što naravno u potpunosti mijenja poziciju trenutnih distributera fiskalnih kasa na tržištu.

Kako funkcionira trenutni sistem fiskalizacije u Srbiji, odnosno koju vrstu rješenja za novu fiskalizaciju u Srbiji traži Porezna uprava Srbije možete pogledati i sami prosuditi (da li je po hrvatskom, švedskom ili bugarskom modelu traženo rješenje fiskalizacije), iz dijela objavljenog tendera za nabavku novog fiskalnog sistema u Srbiji.

*Tekst natječaja objavljen u originalnoj verziji 

*Opis trenutnog sistema fiskalizacije u Srbiji

Uvođenje fiskalizacije je počelo u toku 2003. godine a završeno je u toku 2004. godine i to u tri faze. Faze uvođenja su bile po kategoriji djelatnosti obveznika fiskalizacije . Faza uvođenja GPRS terminala za transfer podataka o prometu sa fiskalnih kasa je urađena naknadno u toku 2005. godine. Transfer podataka se vrši na svakih 14 dana za svaku fiskalnu kasu.

Trenutni sistem fiskalizacije administrira:

 • Oko 228.000 aktivnih fiskalnih kasa.
 • Trenutni broj obveznika fiskalizacije je oko 160.000.
 • Ukupan broj zahtjeva za fiskalizaciju od početka fiskalizacije do sada je oko 500.000
 • Jedna kasa može se fiskalizovati i defiskalizovati do 10 puta.
 • Broj obveznika od početka fiskalizacije do sada je bio oko 300.000 obveznika.
 • Ukupan broj obveznika koji su učestvovali u defiskalizaciji je oko 175.000 obveznika.
 • Broj defiskalizacija od početka fiskalizacije do sada je oko 268.000.
 • Broj zamena fiskalnih modula od početka fiskalizacije do sada je oko 110.000, odnosno oko 70.000 obveznika je učestvovalo u zameni fiskalnog modula.

Osnovni nedostaci sistema trenutne fiskalizacije su:

 • Nepostojanje „On line“ sistema
 • Nepostojanje uvida u promet po artiklima u toku dana u centralnom sistemu poreske uprave
 • Ne postoji jedinstveni broj računa na nivou Republike Srbije
 • Zavisnost od ljudskog faktora za slanje podataka ka centralnoj bazi poreske uprave
 • Nepostojanje jasnih indikatora i potvrda za obveznika fiskalizacije o slanju podataka u centralnu bazu poreske uprave
 • U slučaju kvara fiskalne kase podaci se ne beleže u centrani sistem poreske uprave
 • Nepostojanje informacije o storniranim računima (Nalog za ispravku)
 • Skupo održavanje fiskalnih kasa zbog potrebe periodičnog menjanja fiskalnih modula
 • Zavisnost od malog broja proizvođača fiskalnih kasa i servisera
 • Potreba za čuvanjem kopija fiskalnih isečaka

Opis novog sistema za fiskalizaciju u Srbiji

Funkcionalni dijagram traženog sistema PU je data na slici 1. gde je prikazana buduća interakcija sistema sa ostalim postojećim sistemima i na taj način definisane granice i opseg sistema koji se razvija.

Funkcionalni dijagram traženog sistema prikazuje

1. Obveznik fiskalizacije – u skladu sa Predlogom Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom ima sledeća ovlašćenja:

 • slanje poruka s podacima o računu,
 • slanje poruka sa podacima o poslovnici

Obveznik fiskalizacije priprema poruku zahteva koja sadrži podatke o računu,aplikativnog ključa i šalje prema sistemu poreske uprave. Obveznik fiskalizacije prima odgovor i ispisuje račun s dodeljenim jedinstvenim brojem računa (JBR).

2. PU interni sistemi – sistem fiskalizacije mora se povezati sa internim sistemima Poreske uprave. U internom sistemu PU sistem fiskalizacije mora imati mogućnost provere u Jedinstvenom registru poreskih obveznika, te po potrebi obaviti ostale radnje.

3. Sistem fiskalizacije

 • Sistem prima poruku, proverava ispravnost aplikativnog ključa i, proverava formalnu ispravnost poruke zateva i priprema poruku.
 • Sistem generiše jedinstveni broj računa (JBR) i priprema ga zajedno s podacima o računu iz poruke zahteva.
 • Sistem priprema, i šalje poruku, odgovor s ranije generisanim jedinstvenim brojem računa (JBR).

4. Kupac – i svaki primaoc računa u skladu sa Predlogom zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom imaju sledeća ovlašćenja:

 • provera izdatog računa putem Web stranica.
 • provera izdatog računa putem SMS poruke

5. Poreski službenik – ima sledeća ovlašćenja:

 • proverava izdatih računa
 • unos evidencije izdavanja uvezanih knjiga računa putem web aplikacije
 • uvid u generisane izveštaje

Funkcionalni zahtevi novog sistema fiskalizacije u Srbiji

Popis aplikacija

1. Sistem za primanje podataka o svakom računu od obveznika fiskalizacije.

2. Javna Web aplikacija za proveru je li račun prijavljen Ministarstvu finansija, Poreskoj upravi koju može obaviti kupac ili drugi primaoc računa.

3. Javna SMS aplikacija za proveru da li je račun prijavljen Ministarstvu finansija, Poreskoj upravi koju može obaviti kupac ili drugi primaoc računa.

4. Aplikacija za poreske službenike koja omogućava proveru da li je račun prijavljen Ministarstvu finansija, Poreskoj upravi.

5. Aplikacija za poreske službenike koja omogućava proveru da li je paragon račun izdat iz overene knjige paragon računa.

6. Aplikacija za poreske službenike za overu knjige paragon računa.

7. Aplikacija za poreske službenike koja omogućava proveru svih računa obveznika poslatih u sistem fiskalizacije na određeni datum ili vremenski interval

8. Statističko izveštavanje o broju obveznika u sistemu fiskalizacije

9. Aplikacija za generisanje aplikativnih ključeva

10. Aplikacija za upravljanje i izdavanje aplikativnih ključeva