Obveznici fiskalizacije prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN br. 133/12) jesu fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit, za sve djelatnosti koje obavljaju osim za djelatnosti izuzete od obaveze izdavanja računa te izuzete iz obveze fiskalizacije.

Svi obveznici fiskalizacije za potrebe fiskalizacije moraju prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja broja računa, donijeti interni akt o poslovnicama uz određivanje pravila numeriranja (interni akt ne donosi se u Poreznu upravu već se zadržava u službenim prostorijama obveznika fiskalizaclje) te istaknuti upozoravajuću naljepnicu o uzimanju / izdavanju računa.

Navedene radnje potrebno je učiniti za sve djelatnosti osim za djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije prema članku 5. Zakona o fiskalizaciji.

Od ovih obveznika fiskalizacije samo oni koji naplaćuju račune sredstvima koja se smatraju gotovinom, provode i postupak fiskalizacije izdavanja računa, za što moraju nabaviti i prilagoditi naplatne uređaje te izdavati račune putem prilagođenih naplatnih uređaja.

Od 1. travnja 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za obveznike fiskalizacije i to obveznike fiskalizacije koji, kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost trgovine na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikala (oznaka G podrčka NKD 2007.) te obveznike koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja iz članka 18. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak (NN br. 177/04, 73/08, 80/10,114/11, 22/12,144/12).

Ovdje je bitno napomenuti da se djelatnošću trgovine na veliko i na malo ne smatra prozvodna djelatnost u sklopu koje se vrši prodaja tih proizvoda.

Primjerice, za djelatnost proizvodnje pekarskih proizvoda, fiskalizacija počinje od 1. srpnja 2013. ukoliko obveznik fiskalizacije uz pekarske proizvode ne prodaje, odnosno preprodaje neku drugu robu.

Nasuprot tomu, proizvodne djelatnosti koje su, između ostalog, registrirane za djelatnost trgovine na veliko i na malo i istu obavljaju s proizvodima osim proizvoda koje proizvode, ili se nekim posebnim propisom smatraju trgovcima, obveznici su fiskalizaclje od 1. travnja 2013.

Djelatnosti slobodnih zanimanja se prema članku 18. st. 2. Zakona o porezu na dohodak smatraju profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima koji uređuju obvezna osiguranja, odnosno djelatnosti fizičkih osoba kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u registar poreznih obveznika poreza na dohodak, a tim djelatnostima osobito se smatraju:

1. samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika i druge slične djelatnosti,

2. samostalna djelatnost znanstvenika, književnika, izumitelja i druge slične djelatnosli,

3. samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost i druge slične djelatnosti,

4. samostalna djelatnost novinara, umjetnika i sportaša.

Bitno je naglasili da primjerice odvjetničko društvo, koje posluje kao trgovačko društvo, ili neko drugo trgovačko društvo koje obavlja neku od djelatnosti slobodnih zanimanja, počinje s fiskalizacijom u trećoj fazi, odnosno od 1. srpnja 2013.

Ukoliko obveznik primitke utvrđuje kao drugi dohodak, prema članku 32, Zakona o porezu na dohodak, koji se ostvaruje po osnovi primitaka koji se ne smatraju primicima određenim po osnovi, između ostalih, od samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona o porezu na dohodak, ne smatra se obveznikom fiskalizaclje.

Od 1. srpnja 2013. godine obveza fiskalizaclje propisuje se za sve obveznike fiskalizacije.

Također, člankom 11. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisano je da broj računa, koji je prema odredbama posebnih propisa sastavni dio računa, obveznici fiskalizaclje iz članka 3. ovoga Zakona, kod provedbe postupka fiskalizaclje iskazuju u polju broj računa u tri dijela:

  • numerički broj računa,
  • oznaka poslovnog prostora i
  • broj naplatnog uređaja.

Numerički broj računa iz stavka 1. točke 1. ovoga članka mora slijediti neprekinuti numerički redoslijed, bez praznina, po svakom poslovnom prostoru iii po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru.

Pravila slijednosti numeričkih brojeva računa, popis poslovnih prostora te dodijeljene oznake poslovnih prostora obveznik fiskalizacije propisuje internim aktom, koji predočuje za potrebe poreznog nadzora.

Neprekinuti numericki redoslijed svake kalendarske godine kreće od broja 1 do broja n, po svakom poslovnom prostoru, odnosno po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru.

Obveznici fiskalizacije koji počinju s fiskalizacijom u drugoj ili trećoj fazi, odnosno od 1. travnja 2013. ili 1. srpnja 2013. obvezni su izvršiti prlagodbe fiskalizaciji od toga datuma, dok se odredbe iz članaka 28. i 29. Zakona o fiskalizaciji primjenjuju na sve obveznike fiskalizacije od 1. siječnja 2013. godine.

Zaključno, obveznici koji s fiskalizacijom počinju u drugim fazama, odnosno od 1. travnja 2013. ili 1. srpnja 2013. moraju prilagoditi broj računa i početi provoditi fiskalizaciju počevši od broja 1, što znači da će u 2013., godini prilagođavati brojače i dva puta počinjati s brojem 1, ukoliko se u tom smislu nisu prlagodili fiskalizaciji od 1. siječnja 2013.

Navedeni način redoslijeda računa će se tolerirati samo u 2013. godini.