Da li se u ugostiteljskom objektu vrste restoran mogu u manjem obimu prodavati coca-cola, čokoladice bounty i snickers, orbit žvakaće gume i jogurt, te da li to treba biti utvrđeno rješenjem o utvrđivanju minimalnih uvjeta ugostiteljskog objekta ?

Restoran je ugostiteljski objekt u kojem se pretežito pripremaju i uslužuju topla i hladna jela koja zahtijevaju složeniju pripremu, te ostala jela i slastice, uslužuju pića i pripremaju i uslužuju napici. U ugostiteljskom objektu vrste restoran pripremaju se i uslužuju jela, slastice, uslužuju pića i pripremaju i uslužuju napici, te se u tom ugostiteljskom objektu niti u manjem obimu ne mogu prodavati prehrambeni proizvodi koji se ne pripremaju i uslužuju u tom ugostiteljskom objektu, ali da bi se u manjem obimu mogle prodavati cigarete i drugi duhanski proizvodi jer su u funkciji zadovoljavanja zahtjeva gostiju koji su uobičajeni uz pružanje ugostiteljskih usluga.

Koliko prostor za usluživanje na otvorenom može biti udaljen od ugostiteljskog objekta?

Nije određeno koliko prostor za usluživanje na otvorenom može biti udaljen od ugostiteljskog objekta, ali je propisano da ugostiteljski objekti moraju biti uređeni i opremljeni te imati odgovarajuće osoblje, tako da omogućuju racionalno korištenje prostora, nesmetano i sigurno kretanje i boravak gostiju i zaposlenog osoblja, nesmetan prijenos stvari, odgovarajuće čuvanje robe, hrane i pića, zaštitu zdravlja gostiju i zaposlenog osoblja, te stručno usluživanje gostiju.

Navedeno povodom zahtjeva ugostitelja u upravnom postupku utvrđuje nadležni ured u postupku utvrđivanja minimalnih uvjeta prostora za usluživanje na otvorenom.

Usluživanje gostiju na prostoru za usluživanje na otvorenom, koji se ne nalazi u sklopu ugostiteljskog objekta, trebalo bi se vršiti najkraćim putem, pa tako i ako bi se vršilo kroz prohodni dio objekta u kojem se nalaze poslovni prostori javnih službi dužine cca 10 m, te uz ispunjavanje uvjeta.

Da li ugostiteljski objekti koji ispunjavaju uvjete za rad noću moraju imati prostoriju za usluživanje ili ukupnu površinu najmanje 100 m2?

Ugostiteljski objekti koji ispunjavaju uvjete za rad noću moraju imati ukupnu površinu najmanje 100 m2. Ugostiteljski objekt mora činiti cjelinu u poslovnom i funkcionalnom smislu, te građevinsku cjelinu ukoliko je smješten u građevini ili zasebnom dijelu građevine, ukoliko tim Pravilnikom nije drugačije određeno.

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata

Propisano radno vrijeme ugostiteljskih objekata vrste caffe bar, restoran i vrsta ugostiteljskih objekata koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima (disco klub, noćni klub, noćni bar):

Ugostiteljski objekti iz skupina „Restorani“ i „Barovi“, pa tako i caffe barovi i restorani koji se nalaze u naseljenim područjima naselja, mogu raditi od 06,00 do 24,00 sata.

  • Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može najdulje za 2 sata odlukom produžiti propisano radno vrijeme  navedenih ugostiteljskih objekata. Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave (gradonačelnik, općinski načelnik) može po službenoj dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem najduže za 2 sata odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog zakonom.

Objekti u zračnim lukama, željezničkim i autobusnim kolodvorima i sl. mogu raditi u radnom vremenu objekta u kojem
se nalaze.

primjena zakona o ugostiteljskoj djelatnosti radno vrijeme

Ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima mogu raditi od 21,00 do 06,00 satisamo u zatvorenim prostorima, a ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja mogu raditi od 0,00 do 24,00 sata.

Ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi“ koji imaju naziv dvije vrste ugostiteljskih objekata npr. vrsta caffe bar i vrsta disco bar, koji se nalaze u naseljenim područjima naselja, mogu u vrsti caffe bar raditi najdulje od 06,00 do 02,00 sata, a u vrsti disco klub mogu raditi do 6,00 sati, s tim da se radno vrijeme jedne i druge vrste ne može preklapati.

Sukladno navedenom radno vrijeme jedne i druge vrste ugostiteljskih objekata određuje sam ugostitelj u okviru propisanog radnog vremena, s tim da je dužan vidno istaknuti na ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu i pridržavati se istaknutoga radnog vremena.

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave može na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja).

Gospodarski inspektor usmenim će rješenjem, koje će izreći odmah ugostitelju, zabraniti pružanje ugostiteljskih usluga ugostitelju koji se ne pridržava propisanog radnog vremena u trajanju od 30 dana od dana izricanja usmenog rješenja, a to rješenje neće se izvršiti ukoliko ugostitelj uplati 30.000,00 kn u državni proračun.

Da li se pečenje ili kuhanje i prodaja kukuruza smatra obavljanjem ugostiteljske djelatnosti?

Pečenje ili kuhanje te prodaja plodina (kokica, kukuruza, kestena, sjemenki) ne spada u obavljanje ugostiteljske djelatnosti, jer se ne obavlja niti u jednoj od vrsta ugostiteljskih objekata propisanih tim Pravilnikom.

Da li se pripremnica sendviča smatra ugostiteljskim objektom ?

Ugostitelj ne može obavljati ugostiteljsku djelatnost bez rješenja nadležnog ureda da ugostiteljski objekt ispunjava uvjete propisane Zakonom. Propisane su vrste ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju, no pripremnica sendviča nije propisana kao vrsta ugostiteljskog objekta.

Da li ugostiteljski objekt mora imati knjigu žalbi, te što gost može poduzeti ako mu ugostitelj nije izdao račun za pruženu ugostiteljsku uslugu, a zaposlenica ugostiteljskog objekta nekorektno se ponašala prema njemu?

Ukoliko zaposlenik ugostitelja ili ugostitelj odbija gostu omogućiti izjavljivanje prigovora u knjigu žalbe ili mu ne izda račun za pruženu ugostiteljsku uslugu, ugostitelj čini prekršaj, pa se u tome slučaju gost može obratiti Državnom inspektoratu koji nadležan za inspekcijski nadzor nad provođenjem tog Zakona, te pojedinačnih akata, uvjeta i načina rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba.

Da li ugostiteljski objekt vrste objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu može imati prostor za usluživanje na otvorenom sa niskim stolovima i stolicama ili klupama ?

Ugostiteljski objekt vrste objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu može imati prostor za usluživanje na otvorenom samo sa visokim stolovima, bez visokih ili niskih stolaca ili klupa.

Pravilnikom je propisano je da se nepokretnim vozilom smatra vozilo koje je zaustavljeno (stoji) na mjestu u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga, koje je registrirano i u voznom stanju. Objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu mora imati točionik, prostor za pripremanje jela u točioniku, priručni prostor za čuvanje hrane i pića, spremnik s dovoljno zdravstveno ispravne vode za piće, te dovoljan broj koševa za otpatke s poklopcem za nožno otvaranje, a može imati i prostoriju za usluživanje s točionikom sa ili bez visokih stolova bez stolaca.

U ugostiteljskom objektu usluživanje gostiju jelom, napicima i pićem obavlja se u blagovaonici, prostoriji za usluživanje i prostoru za usluživanje na otvorenom. Prostorija za usluživanje je prostorija u kojoj se uslužuju gosti, a u dijelu te prostorije mogu se naočigled gostiju pripremati napici, topla i hladna jela. Prostor za usluživanje na otvorenom je dio prostora vrta, terase i sl. ili javna površina kojom upravlja jedinica lokalne samouprave, u kojem se uslužuju gosti, a u jednom dijelu toga prostora, mogu se naočigled pripremati napici, topla i hladna jela.

Uporabljivost ugostiteljskog objekta u kiosku (kiosk do 12 m2) postavljenom na privatnom zemljištu

Ispunjavanje propisanih uvjeta za izdavanje rješenja nadležnog ureda o utvrđivanju minimalnih uvjeta ugostiteljskog objekta-uporabljivosti, koji bi se nalazio u kiosku postavljenom na privatnom zemljištu:

Ugostitelj ne može obavljati ugostiteljsku djelatnost bez rješenja nadležnog ureda da ugostiteljski objekt ispunjava propisane uvjete.

Nadležni ured na zahtjev ugostitelja u upravnom postupku rješenjem utvrđuje jesu li ispunjeni propisani uvjeti za vrstu ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju. Navedeno rješenje izdat će se ugostitelju uz ispunjavanje uvjeta da građevina, koja je, odnosno u kojoj je ugostiteljski objekt, ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu, bez kojih, prema tom propisu nadležni ured ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti. Posebni propis propisuje da se svaki zahvat u prostoru provodi u skladu s dokumentima prostornog uređenja, posebnim propisima i lokacijskom dozvolom, osim ako tim Zakonom nije drugačije određeno.

Budući da se objekt  koji navodite u dopisu ne može smatrati nijednom od građevina propisanih Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima, čijem se građenju odnosno izvođenju može pristupiti bez rješenja o uvjetima građenja, potvrđenog glavnog projekta ili građevinske dozvole, i za koje se ne izdaje lokacijska dozvola, za građenje predmetne građevine potrebno je ishoditi rješenje o uvjetima građenja.

Nastavljanje obavljanja ugostiteljske djelatnosti u objektu u kojem se već obavlja ugostiteljska djelatnost

Slijedom izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, moguće je nastaviti obavljati ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskom objektu iste vrste u kojemu se već obavljala ugostiteljska djelatnost.

Propisano je da ukoliko se u upravnom postupku izdavanja rješenja utvrdi da se u poslovnom prostoru ili objektu za koji je podnesen zahtjev za izdavanje rješenja već obavljala ugostiteljska djelatnost, u tom postupku se ne utvrđuje ispunjavanje pod uvjetom da novi ugostitelj nastavlja obavljati ugostiteljsku djelatnost u istoj vrsti, odnosno kategoriji ugostiteljskog objekta, da propisani uvjeti za tu vrstu, odnosno kategoriju u međuvremenu nisu izmijenjeni te da u ugostiteljskom objektu nije došlo do bitnih promjena vezanih za ispunjavanje propisanih uvjeta uređenja i opreme za tu vrstu i kategoriju.

U svezi s upitom, da li taj stavak omogućava – novom zakupcu postojećeg ugostiteljskog objekta vrste „Caffe bar“ prenamjenu istog u vrstu „Restoran“ – izdavanje rješenja bez ispunjenja uvjeta.

Novi zakupac, ukoliko želi promijeniti vrstu postojećeg ugostiteljskog objekta „Caffe bar“ u vrstu „Restoran“, mora ishoditi rješenje kojim će se utvrditi da ispunjava minimalne uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu vrste „Restoran“.