Što je poslovni ili biznis plan za restoran ili kafic

Poslovni plan je rezime ili CV (biografija) vašeg sadašnjeg ili budućeg ugostiteljskog objekta. On opisuje poslovne ciljeve, iskustvo, planove i sposobnosti. Dobro napisan poslovni plan u potpunosti prikazuje svrhu, ciljeve, tržište,strukturu menadžmenta, iskustvo i financijsko zdravlje biznisa.

Izrada poslovnog plana

Pisanje poslovnog plana nije niti malo jednostavno, ne čine ga dva tri napisana lista te zahtjeva dobro poznavanje ugostiteljstva. Osnova svakog poslovnog plana je detaljna analiza budućeg poslovanja po koracima uz argumente koji su realni i prihvatljivi i za ulagača (financijere) i za vaše poslovanje. Poslovni plan sadrži projekcije prihoda, rashoda i dobiti. Važno je također napomenuti da banke ili neke druge financijske institucije ne odobravaju kreditne linije bez pravilno urađenog poslovnog plana.

Tri početna koraka

 1. Prije nego što krenete u izradu poslovnog plana potrebno je da registrirate vaš ugostiteljski objekt i postanete pravna osoba (d.o.o. ili obrt)
 2. Nakon što ste registrirali navedenu pravnu osobu (d.o.o. ili ugostiteljski obrt) u instituciji za registraciju pravnih osoba u vašem gradu, ne aktivirajte vaš ugostiteljski obrt dok na završite sa kompletnim procesom.
 3. Informirajte se o uvjetima kreditiranja i dokumentima koje treba da priložite uz „Zahtjev“

Kako da sami izradite poslovni plan

Poslovni plan možete izraditi sami ili kontaktirati konzultantsku kuću koja izrađuje poslovne planove za ugostiteljstvo.
Ako se odlučite da sami izradite vama potrebni poslovni plan, nemojte se obeshrabriti nepoznavanjem i nerazumijevanjem velikog broja stručnih izraza i informacija, za koje ste upravo saznali.
Cilj vašeg prvog nacrta je da počnete prenositi ideje, misli i činjenice na papir, što će vam dozvoliti da vidite kako poslovni plan i biznis počinju dobivati oblik. Dobro pripremljen poslovni plan će učiniti da čitalac stekne povjerenje u vašu viziju. Loše urađen poslovni plan će stvoriti kod čitaoca utisak da su planeri neiskusni, nekvalifikovani ili neprofesionalni.

Koje informacije treba da sadrži poslovni plan koji treba da izradite:

Izradu poslovnog plana posmatrajte kao upitnik koji svakako trebate ispuniti i koji se kao i poslovni plan sastoji od slijedećih informacija.

 • Informacije o poduzetniku

(ime i prezime, adresa, datum rođenja, mjesto rođenja, školska sprema, škole koje je pohađao, radni staž, tvrtke u kojima je radio i koliko, funkcije koje je imao u tvrtkama, strani jezici, ostalo obrazovanje, kako je došao na ideju o poduzetničkom poduhvatu, telefon, mobitel, e-mail, JMBG).

 • Informacije o tvrtki

(naziv tvrtke, adresa, matični broj, broj djelatnosti, telefon, e-mail, web site, fax, datum osnivanja, tko je osnivač, dosadašnji razvoj, osnovni pokazatelji, problemi, tržišno učešće, najvažniji uspjesi, poslovna banka, žiro račun).

 • Predmet poslovanja

(predmet poslovanja i djelatnosti prema registraciji. Djelatnosti prema stvarnom stanju-čime se bavi)

 • Postojeća dugotrajna imovina

(postojeća dugotrajna imovina- popis po stavkama, zemljište, građevinski objekti, oprema, osnivačka ulaganja, nabavna vrijednost, sadašnja vrijednost, ispravak vrijednosti, stope otpisa)

 • Privatna imovina poduzetnika-hipoteka

(privatna imovina investitora koju može dati pod hipoteku kao instrument osiguranja povrata kredita, opis imovine, količina, tržišna vrijednost po procjeni, od koga procjena, koji datum, status vlasništva).

 • Račun dobiti i gubitka izvorni podaci

(izvorni podaci iz statističkih izvješća, računa dobiti i gubitka za posljednje tri godine. Za obrtnike knjiga primitaka i izdataka, porezna prijava).

 • Bilanca-izvorni podaci

(izvorni podaci bilance iz dokumenta. Za obrtnike treba navesti elemente dugotrajne imovine, kratkotrajne imovine u aktivi te vlastiti udjel, obveze kratkoročne i dugoročne u pasivi).

 • Kreditna sposobnost

(Obveze po postojećim kreditima, navesti specifikaciju kredita otplatne rate, kamate, anuitet, kreditor, plan otplate )

 • Lokacija

(podaci o mikro i makro lokaciji, opremljenost infrastrukturom)

 • Zaštita čovjekove okoline

(otpad i vrste otpadaka, razina štetnosti, način njihovog uklanjanja)

 • Zaštita na radu

(koje mjere zaštite na radu će se primjenjivati u vezi nove investicije, odnosno koje se već primjenjuju).

 • Plan otplate kredita

(iznos novog kredita, godišnje kamate, grace period, rok otplate, vrsta otplate- polugodišnja, mjesečna, godišnja, tromjesečna,banka kreditor, kreditna linija)

 • Nova ulaganja u dugotrajnu imovinu i izvori sredstava

Specifikacija nove dugotrajne imovine koja se nabavlja: zemljište, građevinski objekti, oprema, osnivačka ulaganja (troškovi projekata, nadzora, investicijskog programa, kredita, ostali troškovi.) Navodi se od koga će se nabaviti nova oprema i zašto. Specifikacija po vrsti imovine, količini, nabavnoj cijeni, ukupnoj vrijednosti). Navesti izvore sredstava, krediti i vlastita sredstva.

 • Pregled dinamike ulaganja

Navodi se pregled ulaganja u dugotrajnu imovinu iz pojedinih izvora u vremenskoj dinamici.

 •  Pregled najvećih kupaca

Dati popis, najvažnijih ciljanih kupaca ako ih ima, po prometu za posljednju godinu i total prometa)

 • Procjena prihoda-bez projekta

Ocjena prihoda bez projekta, uzima se struktura po postojećim proizvodima, cijena puta količina odnosno total prihoda koji se planira u godinama redovnog poslovanja.

 • Procjena prihoda-sa projektom

Ocjena prihoda sa projektom, uzima se struktura postojećih i novih proizvoda zajedno sa novim proizvodima, cijena puta količina odnosno total prihoda koji se planira u godinama redovnog poslovanja.

 • Promotivne djelatnosti

(navode se promotivne aktivnosti koje su se provodile u dosadašnjem tijeku poslovanja, kao i one koje se namjeravaju poslije projekta)

 • Materijalni troškovi- bez projekta

(obuhvaćaju direktne troškove( sirovine i materijal), ostale materijalne troškove ( električna struja, voda, plin) te indirektne materijalne troškove( rezervni dijelovi,materijal za upravu i prodaju, sitni inventar, ambalaža i auto gume). Podaci se navode za posljednje tri godine

 • Materijalni troškovi – sa projektom

(obuhvaćaju direktne troškove( sirovine i materijal), ostale materijalne troškove ( električna struja, voda, plin) te indirektne materijalne troškove( rezervni dijelovi,materijal za upravu i prodaju, sitni inventar, ambalaža i auto gume) . Upisuju se stavke br., naziv materijalnog ulaza, jedinica mjere, količina, nabavna cijena, vrijednost nabavke) za prvu godinu punog rada projekta

 • Najveći dobavljači

Daje se pregled najvećih dobavljača materijalnih ulaza u proteklom poslovanju, grupiraju se po veličini i iskazuje se promet.

 • Stabilnost nabavke

Navodi se kakva je do sada bila stabilnost i sigurnost nabavke, te kako se ocjenjuje daljnja suradnja sa novim ili postojećim dobavljačima za materijalne ulaze u novom projektu)

 • Nabavna vrijednost robe-bez projekta

Navodi se nabavna vrijednost robe iz računa dobiti i gubitka za posljednje tri godinu

 • Nabavna vrijednost robe- sa projektom

(navodi se projekcija nabavne vrijednosti robe vezano za projekt) podaci se navode za prvu godinu poslovanja sa punim kapacitetom.

 • Usluge-bez projekta

Navodi se stavka iz računa dobiti i gubitka posljednje tri godine prije ulaganja: Stavke su : prijevozni troškovi, vanjske usluge na izradi proizvoda, usluge održavanja, usluge sajmova, usluge zakupa, usluge reklame, intelektualne i ostale usluge, komunalne usluge, reprezentacija, ostale usluge. Podaci se navode za posljednje tri godine.

 • Usluge-sa projektom

Navodi se projekcije stavki poslije projekta : prijevozni troškovi, vanjske usluge na izradi proizvoda, usluge održavanja, usluge sajmova, usluge zakupa, usluge reklame, intelektualne i ostale usluge, komunalne usluge, reprezentacija, ostale usluge. podaci se navode za prvu godinu poslovanja sa punim kapacitetom.

 • Amortizacija-bez projekta

Navode se podaci o ukupnom godišnjem iznosu amortizacije za posljednje tri godine za dugotrajnu imovinu.

 • Bruto plaće – bez projekta

Navodi se broj zaposlenih po kvalifikacijskoj strukturi, prosječna mjesečna bruto plaća po radniku, mjesečna plaća za sve radnike i godišnja plaća bez projekta prema podacima iz tvrtke za posljednju godinu.

 • Bruto plaće- sa projektom

Navodi se broj zaposlenih po kvalifikacijskoj strukturi, prosječna mjesečna bruto plaća po radniku, mjesečna plaća za sve radnike i godišnja plaća bez projekta. Specificira se i broj novih radnika. Podaci se navode za prvu godinu punog rada projekta odnosno za sve godine ukoliko postoji dinamika zapošljavanja kroz godine vijeka projekta.

 • Ostali troškovi – bez projekta

Navode se podaci iz računa dobiti i gubitka za posljednje tri godine. Stavke su: dnevnice, nadoknade troškova zaposlenima, nadoknade članovima uprave, vlastiti proizvodi za promidžbu, premije osiguranja, troškovi platnog prometa, doprinosi ,članarine i druga davanja, porezi koji ne ovise o dobitku i takse, ostali nematerijalni troškovi.

 • Ostali troškovi- sa projektom

Navode se podaci o projekciji nematerijalnih troškova za prvu godinu redovnog poslovanja sa novim projektom. Stavke su: dnevnice, nadoknade troškova zaposlenima, nadoknade članovima uprave, vlastiti proizvodi za promidžbu, premije osiguranja, troškovi platnog prometa, doprinosi ,članarine i druga davanja, porezi koji ne ovise o dobitku i takse, ostali nematerijalni troškovi.

 • Financijski rashodi- bez projekta

Navode se kamate po postojećim kreditima , odnosno druge stavke financijskih rashoda, koji se nalaze u posljednje tri godine na toj poziciji.

* za objekte koji se tek otvaraju ne ispunjavaju se informacije u poslovnom planu koje se traže za objekte u radu

Cijenik izrade poslovnog plana za restoran ili kafić

U slučaju da se odlučite da izradu vašeg poslovnog plana prepustite konsultantskoj kući njihov cjenik bi izgledao ovako:

 Vrijednost investicije

  Cijena

 do 19.999 EUR  cca 270.0 EUR
 od 20.000 EUR do 49.999 EUR  cca 400.0 EUR
 od 50.000 EUR do 79.999 EUR  cca 540.0 EUR
 od 80.000 EUR do 99.999 EUR  cca 670.0 EUR
 od 100.000 EUR do 149.999 EUR   cca 940.0 EUR
 od 150.000 EUR do 199.999 EUR  cca 1340.0 EUR
 od 200.000 EUR i više  prema pos. dogovoru

U cijene nije uračunat PDV-a

Poslovni plan je ogledalo vaše poslovne vizije. U vašem putu prema zadanom cilju, bilo da otvarate ili renovirate ugostiteljski objekt, izrada poslovnog plana je neizbježan korak. Jer niko vam neće dati novce ako ne steknete njegovo povjerenje i uvjerite ga da je vaša vizija isplativa i ostvariva. Sa dobrim poslovnim planom ste na pravom putu.