10 ključnih izazova hrvatskog turizma

Matija Rako
Matija Rako

Marketing & SEO

Podijelite na društvenim mrežama:

10 ključnih izazova hrvatskog turizma

Na sjednici hrvatskog sabora održanoj krajem 2022., donešen je značajan akt koji obuhvaća strateško planiranje hrvatskog turizma za razdoblje do 2030. godine, usklađen s politikom Republike Hrvatske i Europske unije.

Strategija razvoja održivog turizma u Hrvatskoj ima širok opseg ciljeva. Uključuje viziju turističke održivosti, identifikaciju razvojnih potreba i potencijala koje trebaju slijediti svi akteri u turističkom sektoru. Ovaj dokument također prepoznaje prioritetna područja koja će biti ključna za postizanje strateških ciljeva i praćenje globalnih trendova koji oblikuju turističku industriju.

U stvaranju ove strategije sudjelovali su predstavnici hrvatskog turizma, Ministarstvo turizma te druge relevantne institucije koje su bile ključne za oblikovanje vizije i smjernica. 

Također, predstavnici lokalnih zajednica, kao i brojni građani, imali su priliku aktivno sudjelovati u anketama koje su omogućile prikupljanje mišljenja i prijedloga iz svih krajeva zemlje. 

U nastavku ćete saznati koji su to glavni izazovi s kojima se hrvatski turizam suočava, koje su razvojne potrebe i prioritetna područja te koji su strateški ciljevi potrebni za postizanje održivosti turizma u Hrvatskoj.

Deset ključnih izazova hrvatskog turizma – Intervencijska logika

Temeljita analiza trenutnog stanja turizma u Republici Hrvatskoj omogućila je identifikaciju deset najvažnijih izazova s kojima se sektor suočava:

 • Vremenska i prostorna neujednačenost: Turizam se često koncentrira na određene sezone i regije, što može stvoriti disbalans u razvoju turističke ponude i opterećenju određenih područja.
 • Utjecaj turizma na okoliš i prirodu: Održivost turizma zahtijeva pažljivo upravljanje prirodnim resursima i minimiziranje negativnog utjecaja na okoliš.
 • Međuodnos turizma i klimatskih promjena: Promjene u klimi predstavljaju izazov za turizam, a sektor treba razviti strategije prilagođene tim uvjetima.
 • Prilagodba ubrzanim tehnološkim promjenama: Turizam se suočava s brzim napretkom tehnologije, kao što su digitalne platforme i promjene u načinu rezervacija i promocije putovanja.
 • Kvaliteta života i dobrobit lokalnog stanovništva: Turizam treba biti osmišljen na način koji pridonosi poboljšanju kvalitete života lokalnog stanovništva, osigurava pravednu raspodjelu dohotka i potiče lokalno gospodarstvo.
 • Nedostatak ljudskih potencijala u broju i kvaliteti: Potrebno je uložiti napore u osposobljavanje kvalificirane radne snage kako bi se osigurala kvalitetna usluga i konkurentnost turističkog sektora.
 • Neadekvatna struktura i kvaliteta smještajnih kapaciteta: Potrebna je modernizacija i poboljšanje kvalitete smještajnih kapaciteta kako bi se zadovoljile potrebe svih turista.
 • Nepovoljno poslovno i investicijsko okruženje: Stvaranje poticajnog okruženja za turističke investicije i poslovanje ključno je za razvoj sektora.
 • Nedovoljno učinkovit zakonodavni i upravljački okvir: Potrebno je uskladiti zakonodavstvo i upravljačke mehanizme kako bi se olakšalo poslovanje turističkih subjekata i potaknulo inovacije.
 • Utjecaj kriza na turizam te promjene ponašanja i potreba turista: Turizam je osjetljiv na krize i promjene u ponašanju turista, stoga je potrebno razviti fleksibilne strategije prilagodbe i diverzifikacije ponude.

Na temelju analize i identificiranih izazova, prepoznate su razvojne potrebe i potencijali hrvatskog turizma, te su postavljeni strateški ciljevi koji će omogućiti daljnji održivi razvoj sektora.

Vremenska i prostorna neujednačenost i kvaliteta života te dobrobit lokalnog stanovništva u hrvatskom turizmu

10 ključnih izaova hrvatskog turizma - vremenska i prostorna neujednačenost

Razvojna potreba: 

 • Ublažavanje sezonalnosti turističkih aktivnosti: Potrebno je smanjiti ovisnost o visokoj (ljetnoj) sezoni te razviti strategije i programe koji će poticati turizam tijekom cijele godine, osiguravajući kontinuiranu potražnju i prihode za turističke destinacije.
 • Kreiranje ponude visoke dodane vrijednosti i jačanje lanca vrijednosti u turizmu i povezanim djelatnostima: Kvaliteta turističke ponude treba biti poboljšana kroz inovativne programe, razvoj kulturnih i prirodnih atrakcija te jačanje suradnje između turizma i drugih sektora kao što su gastronomija, umjetnost, sport i zdravstveni turizam.
 • Osiguravanje ravnomjernijeg regionalnog turističkog razvoja: Potrebno je ulagati u manje razvijene regije kako bi se smanjila koncentracija turizma na određenim područjima te potaknuo ravnomjeran gospodarski razvoj cijele zemlje.
 • Unapređenje domaće i međunarodne prometne povezanosti: Kvalitetna prometna infrastruktura ključna je za povećanje dostupnosti turističkih destinacija. Stoga je potrebno ulagati u modernizaciju i proširenje prometnih mreža te poboljšati povezanost zračnih, željezničkih i cestovnih veza.
 • Unapređenje kvalitete života lokalnog stanovništva u turističkim destinacijama: Održivi turizam mora osigurati dobrobit lokalnog stanovništva. To uključuje zaštitu kulturnog i prirodnog nasljeđa, očuvanje tradicionalnih zajednica, poticanje lokalnih poduzetnika i stvaranje ravnoteže između turizma i svakodnevnog života lokalnog stanovništva.
 • Osiguravanje kvalitetnih i održivih radnih mjesta lokalnom stanovništvu u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma: Turizam treba biti generator zapošljavanja te pružiti mogućnosti za razvoj karijere i poduzetništva lokalnom stanovništvu. Važno je osigurati pravedne uvjete rada, podržavati obrazovanje i stručno osposobljavanje te poticati inovacije i poduzetništvo.

Prioritetno područje:

 • Razvoj uravnoteženijeg i inkluzivnog turizma: Potrebno je osigurati ravnomjernu raspodjelu turističkog prometa, promovirati manje poznate destinacije i razviti programe koji potiču posjete tijekom cijele godine.
 • Prostorno ravnomjernije raspoređen turistički promet: Važno je smanjiti pritisak na prenapučene destinacije i usmjeriti turizam prema manje opterećenim regijama kako bi se očuvala prirodna i kulturna baština.
 • Razvoj posebnih oblika turizma i strukturirani razvoj proizvoda: Potrebno je istražiti nove turističke segmente kao što su ruralni, kulturni, enološki ili sportski turizam te razviti prilagođene proizvode koji će privlačiti različite skupine turista.
 • Unaprjeđenje domaće i međunarodne prometne povezanosti: Kontinuirano poboljšavanje prometne infrastrukture i usluga ključno je za povećanje dostupnosti turističkih destinacija i olakšavanje putovanja.
 • Repozicioniranje Hrvatske kao cjelogodišnje autentične destinacije održivog turizma: Potrebno je promovirati raznolikost turističke ponude Hrvatske kako bi se privukli posjetitelji tijekom cijele godine, ne samo u ljetnim mjesecima.
 • Stvaranje boljih uvjeta života i rada: Cilj je osigurati kvalitetne uvjete života za lokalno stanovništvo, poticati održivu upotrebu resursa, podržavati socijalnu koheziju i razvoj lokalne zajednice.

Strateški cilj ovih napora je postizanje cjelogodišnjeg i regionalno uravnoteženijeg turizma koji će donijeti održivi gospodarski razvoj, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti te zadovoljstvo turista i lokalnog stanovništva.

Nepovoljan utjecaj turizma na prostor, okoliš i prirodu te nepovoljan međuodnos turizma i klimatskih promjena

10 ključnih izaova hrvatskog turizma - medjuodnos turizma i klimatskih promjena

U sklopu prioriteta, naglasak je stavljen na smanjenje opterećenja koje turizam može imati na sastavnice okoliša i prirode. Ovo uključuje promoviranje održivog upravljanja resursima, zaštitu ekosustava i povećanje svijesti o važnosti očuvanja prirodnih ljepota naše zemlje. Također, naglasak je na smanjenju negativnog utjecaja turizma na prostor, što podrazumijeva uravnoteženiji razvoj turističke infrastrukture i ograničavanje nepovoljnog prostornog širenja.

Dodatno, važno je smanjiti utjecaj turizma na klimatske promjene kroz smanjenje emisija stakleničkih plinova i promicanje energetske učinkovitosti.

Strateški cilj koji se postavlja je razvoj turizma koji će biti usklađen s očuvanjem okoliša, prostora i klime. Cilj je ostvariti ravnotežu između turističkih aktivnosti i zaštite prirodnih resursa te pridonijeti globalnim naporima u borbi protiv klimatskih promjena. 

Nedostatni ljudski potencijali u brojnosti i kvaliteti i neadekvatna struktura i kvaliteta smještajnih kapaciteta u hrvatskom turizmu

10 ključnih izaova hrvatskog turizma - ljudski potencijali

Razvojna potreba usredotočena je na osiguravanje visokokvalitetnih ljudskih potencijala u turizmu, unaprjeđenje strukture i kvalitete smještajnih kapaciteta, osiguravanje poticajnog poslovnog i investicijskog okruženja te promicanje inovativne i digitalne transformacije u turizmu.

Kroz prioriteta područja, naglasak je stavljen na jačanje ljudskih potencijala u turizmu. To uključuje ulaganje u edukaciju, osposobljavanje i razvoj turističkih stručnjaka kako bi se osigurala visoka razina usluga i konkurentnost sektora. Također, važno je unaprjeđenje strukture i kvalitete smještajnih kapaciteta kako bi se zadovoljile potrebe svih turista te podigla kvaliteta turističke ponude u cijelom sektoru.

Osiguravanje poticajnog poslovnog okruženja također je prioritet. Potrebno je stvoriti poticajne uvjete za razvoj turističkih poduzeća, potaknuti investicije i olakšati poslovanje kako bi se privukli novi ulagači i potaknula konkurentnost. Paralelno s tim, ključno je poticati inovacije i digitalnu transformaciju u turizmu, što uključuje primjenu novih tehnologija, digitalnih platformi i inovativnih pristupa u pružanju turističkih usluga.

Strateški cilj koji se postavlja je razvoj konkurentnog i inovativnog turizma. Cilj je unaprijediti turističku industriju kako bi bila sposobna odgovoriti na promjene na tržištu i zadovoljiti potrebe suvremenih putnika. Kroz ulaganje u ljude, infrastrukturu, poslovno okruženje te inovacije i digitalnu transformaciju, Hrvatska će postati prepoznatljiva destinacija koja pruža iznimno iskustvo turistima i stvara održivi gospodarski rast.

Nepovoljno poslovno i investicijsko okruženje te prilagodba ubrzanim tehnološkim promjenama u hrvatskom turizmu

10 ključnih izazova hrvatskog turizma - poslovno i investicijsko okruženje

Važne razvojne potrebe uključuju osiguranje kvalitetnih ljudskih potencijala, unaprjeđenje strukture i kvalitete smještajnih kapaciteta, osiguravanje poticajnog poslovnog i investicijskog okruženja te poticanje inovacija i digitalne transformacije u turizmu.

Prioritetno područje za daljnji razvoj obuhvaća jačanje ljudskih potencijala u turizmu, što uključuje ulaganje u edukaciju, usavršavanje i stvaranje atraktivnih radnih uvjeta kako bi se privukli, zadržali i potaknuli stručnjaci u turističkom sektoru. Također, važno je unaprjeđenje strukture i kvalitete smještajnih kapaciteta kako bi se osigurala visoka razina udobnosti i usluge za goste, te pružila konkurentna ponuda smještaja koja zadovoljava raznolike potrebe turista.

Osiguranje poticajnog poslovnog okruženja ima ključnu ulogu u daljnjem razvoju turizma. To uključuje stvaranje povoljnih uvjeta za poslovanje turističkih poduzeća, olakšavanje administrativnih procedura, promicanje poduzetništva i privlačenje investicija kako bi se potaknuo gospodarski rast u sektoru.

Poticanje inovacija i digitalne transformacije turizma također je od iznimne važnosti. Turizam se brzo mijenja pod utjecajem tehnoloških napredaka i promjena u preferencijama putnika. Stoga je ključno poticati inovacije, primjenu novih tehnologija, digitalnih alata i promociju digitalne prisutnosti kako bi se poboljšalo iskustvo gostiju, optimiziralo poslovanje i prilagodilo se novim tržišnim trendovima.

Strateški cilj koji se postavlja je razvoj konkurentnog i inovativnog turizma. Cilj je ostvariti održiv rast turističkog sektora, privući nove posjetitelje, poboljšati zadovoljstvo gostiju i postići dugoročnu konkurentnost na globalnom tržištu. Kroz investicije u ljudske potencijale, infrastrukturu, poticajno poslovno okruženje te inovacije i digitalnu transformaciju, Hrvatska će postati prepoznata destinacija koja pruža visokokvalitetno iskustvo, postiže održivi razvoj i ostvaruje uspjeh u globalnoj turističkoj areni.

Nedovoljno učinkovit zakonodavni i upravljački okvir i utjecaj kriza na turizam te promjene ponašanja i potreba turista

10 ključnih izazova hrvatskog turizma - zakonodavni i upravaljački okvir

Razvojna potreba fokusirana je na unapređenje modela upravljanja razvojem održivog turizma, uključivanje lokalnih zajednica u procese donošenja odluka o razvoju održivog turizma, razvoj sustava prikupljanja podataka i planiranja te očuvanje i unapređenje pozicije Hrvatske kao sigurne turističke destinacije.

Prioritetno područje za daljnji razvoj obuhvaća unaprjeđenje zakonodavnog okvira koji će podržati održivi turizam i osigurati zaštitu prirodnih i kulturnih resursa. Također, važno je unapređenje sustava turističkih zajednica kako bi se osigurala koordinacija i suradnja na lokalnoj razini te promovirao razvoj održivog turizma. Paralelno s tim, potrebno je razviti učinkovit sustav prikupljanja podataka i planiranja koji će omogućiti praćenje ključnih pokazatelja, analizu turističkog prometa i pravovremeno donošenje informiranih odluka.

Odgovor na promjene trendova i potreba turista također je prioritet. Turizam je podložan brzim promjenama, stoga je važno prilagođavati se novim trendovima, potrebama i preferencijama putnika kako bi se osigurao konkurentan i relevantan turistički proizvod. Nadalje, jačanje mehanizama za osiguravanje sigurnosti turista postaje sve važnije. Osiguravanje sigurne turističke destinacije kroz sustavne mjere i protokole zaštite ima ključnu ulogu u privlačenju gostiju i stvaranju povjerenja.

Strateški cilj koji se postavlja je razvoj otpornog turizma. Cilj je osigurati da turistički sektor može efikasno odgovoriti na izazove, kao što su promjene u okolini, socioekonomske promjene i krize, te ostvariti održivi rast unatoč tim utjecajima. Kroz unaprjeđenje modela upravljanja, uključivanje lokalnih zajednica, razvoj sustava prikupljanja podataka i planiranja te osiguranje sigurnosti, Hrvatska će postati otporna turistička destinacija koja se može uspješno prilagoditi promjenama i ostvariti dugoročni uspjeh.

Vizija Strategije razvoja održivog turizma u Hrvatskoj

Poštujući prirodno i kulturno nasljeđe Republike Hrvatske, težeći održivom cjelogodišnjem turizmu koji je atraktivan za investicije i kvalitetan za život, doprinosimo gospodarskom razvoju države i boljitku hrvatskog društva u cjelini.

Razvoj održivog, cjelogodišnjeg turizma postaje imperativ društvenog, okolišnog i gospodarskog napretka. Kroz iskorištavanje svih turističkih potencijala Hrvatske, ali i zaštitom prirodnih resursa uz održivu razvojnu paradigmu, imamo priliku suzbiti sezonalnost koja karakterizira hrvatski turizam.

Kako bismo ostvarili ove ciljeve, ključno je staviti naglasak na kvalitetu i inovativnost koje će privlačiti i zadovoljiti turiste. Autentična turistička ponuda, društvena odgovornost, jačanje lanca vrijednosti i poticanje investicija igraju ključnu ulogu u poticanju gospodarskog razvoja koji će omogućiti ravnomjeran napredak i blagostanje svih regija u Hrvatskoj.

Strategija održivog razvoja ima za cilj da Hrvatska do 2030. godine postane prepoznatljiva po svom jedinstvenom identitetu i bogatoj kulturnoj baštini. Cilj je ostvariti konkurentnost, inovativnost i sigurnost kao zemlju koja pruža visoku kvalitetu života i jednake prilike za sve.

Održivo gospodarstvo i društvo, jačanje otpornosti na krize, zelena i digitalna tranzicija te ravnomjeran regionalni razvoj su četiri ključna smjera koji će oblikovati sadašnje i buduće generacije hrvatskog društva u cjelini. Kroz ove smjernice, gradimo temelje za održivi razvoj koji će osigurati prosperitet, zaštitu okoliša i društvenu ravnotežu, te ostaviti naslijeđe koje će nas ponositi i nadahnjivati.

Prioriteti javne politike u razvoju održivog turizma

 • Poticanje ulaganja u održiv, niskougljični razvoj turizma;
 • Povećanje multiplikacijskih učinaka turizma na područja poljoprivrede, digitalizacije, prometa, energije i okoliša te sporta i kreativnih industrija;
 • Razvoj funkcionalnih i održivih turističkih regija radi cjelovitog turističkog doživljaja i produljenja sezone kroz ulaganja u javnu turističku infrastrukturu i promociju;
 • Integralno upravljanje destinacijama radi pronalaženja odgovarajućih specijalizacija, ponude dodatnih sadržaja i produljenja sezone;
 • Turistička valorizacija i prezentacija kulturne i prirodne baštine, gastronomske i enološke ponude;
 • Prijelaz prema nišama više dodane vrijednosti, uz naglasak na rast kvalitete ponude, digitalizaciju, inovacije i povećanje ponude smještajnih kapaciteta visoke kvalitete;
 • Otklanjanje administrativnih prepreka i poboljšanje dostupnosti javne infrastrukture za realizaciju investicija u turizmu;
 • Pozicioniranje prema novim i velikim, brzorastućim globalnim emitivnim tržištima;
 • Promoviranje Hrvatske kao sigurne i zdrave destinacije koja nudi visokokvalitetnu i raznovrsnu turističku uslugu.

Na temelju Strategije u planu je izrada i Nacionalnog plana razvoja održivog turizma do 2027. koji će sadržavati operacionalizaciju prioritetnih područja kroz konkretne mjere.

Podijelite na društvenim mrežama:

Pročitajte povezane članke

Nekada su papirnati jelovnici i šarene plastične karte s privlačnim ilustracijama bili neprikosnoveni vodiči...

Analiza konkurencije predstavlja ključnu komponentu uspješnog poslovanja u ugostiteljskoj industriji. Ona nije samo sredstvo...

Vegetarijanci i vegani sve više predstavljaju značajan i atraktivan tržišni segment za upravitelje restorana....

Ugostiteljska industrija je uzbudljiva, ali izrazito konkurentna grana poslovanja. Danas gosti definitivno nemaju manjak...

Sve veće cijene namirnica i nedostatak osoblja negativno utječu na profitne marže restorana i...

Kroz petnaestogodišnje iskustvo u radu sa vlasnicima, voditeljima i drugim osobljem restorana, možemo zaključiti,...

Među prvima saznaj korisne informacije o ugostiteljstvu i pogodnostima koje pružamo.

Iz prve ruke znamo što ti je potrebno da unaprijediš svoje poslovanje.

Preko 4000 korisnika. Prvih mjesec dana besplatno.

Započni besplatno. Bez ugovorne obaveze. Prestani s korištenjem kad želiš.

Srbija

Crna Gora

Slovenija

English

Prijavite se na našu newsletter listu kako bi pregledati naše predhodne i prvi saznali termine održavanja budućih webinara!

Nakon što unesete ispravnu e-mail adresu bit ćete u mogućnosti pogledati dosadašnje webinare.