10 ključnih izazova hrvatskog turizma

Matija Rako
Matija Rako

SEO Manager

Podijelite na društvenim mrežama:

10 ključnih izazova hrvatskog turizma

Tablica sadržaja

Na sjednici hrvatskog sabora održanoj krajem 2022., donešen je značajan akt koji obuhvaća strateško planiranje hrvatskog turizma za razdoblje do 2030. godine, usklađen s politikom Republike Hrvatske i Europske unije.

Strategija razvoja održivog turizma u Hrvatskoj ima širok opseg ciljeva. Uključuje viziju turističke održivosti, identifikaciju razvojnih potreba i potencijala koje trebaju slijediti svi akteri u turističkom sektoru. Ovaj dokument također prepoznaje prioritetna područja koja će biti ključna za postizanje strateških ciljeva i praćenje globalnih trendova koji oblikuju turističku industriju.

U stvaranju ove strategije sudjelovali su predstavnici hrvatskog turizma, Ministarstvo turizma te druge relevantne institucije koje su bile ključne za oblikovanje vizije i smjernica. 

Također, predstavnici lokalnih zajednica, kao i brojni građani, imali su priliku aktivno sudjelovati u anketama koje su omogućile prikupljanje mišljenja i prijedloga iz svih krajeva zemlje. 

U nastavku ćete saznati koji su to glavni izazovi s kojima se hrvatski turizam suočava, koje su razvojne potrebe i prioritetna područja te koji su strateški ciljevi potrebni za postizanje održivosti turizma u Hrvatskoj.

Deset ključnih izazova hrvatskog turizma – Intervencijska logika

Temeljita analiza trenutnog stanja turizma u Republici Hrvatskoj omogućila je identifikaciju deset najvažnijih izazova s kojima se sektor suočava:

 • Vremenska i prostorna neujednačenost: Turizam se često koncentrira na određene sezone i regije, što može stvoriti disbalans u razvoju turističke ponude i opterećenju određenih područja.
 • Utjecaj turizma na okoliš i prirodu: Održivost turizma zahtijeva pažljivo upravljanje prirodnim resursima i minimiziranje negativnog utjecaja na okoliš.
 • Međuodnos turizma i klimatskih promjena: Promjene u klimi predstavljaju izazov za turizam, a sektor treba razviti strategije prilagođene tim uvjetima.
 • Prilagodba ubrzanim tehnološkim promjenama: Turizam se suočava s brzim napretkom tehnologije, kao što su digitalne platforme i promjene u načinu rezervacija i promocije putovanja.
 • Kvaliteta života i dobrobit lokalnog stanovništva: Turizam treba biti osmišljen na način koji pridonosi poboljšanju kvalitete života lokalnog stanovništva, osigurava pravednu raspodjelu dohotka i potiče lokalno gospodarstvo.
 • Nedostatak ljudskih potencijala u broju i kvaliteti: Potrebno je uložiti napore u osposobljavanje kvalificirane radne snage kako bi se osigurala kvalitetna usluga i konkurentnost turističkog sektora.
 • Neadekvatna struktura i kvaliteta smještajnih kapaciteta: Potrebna je modernizacija i poboljšanje kvalitete smještajnih kapaciteta kako bi se zadovoljile potrebe svih turista.
 • Nepovoljno poslovno i investicijsko okruženje: Stvaranje poticajnog okruženja za turističke investicije i poslovanje ključno je za razvoj sektora.
 • Nedovoljno učinkovit zakonodavni i upravljački okvir: Potrebno je uskladiti zakonodavstvo i upravljačke mehanizme kako bi se olakšalo poslovanje turističkih subjekata i potaknulo inovacije.
 • Utjecaj kriza na turizam te promjene ponašanja i potreba turista: Turizam je osjetljiv na krize i promjene u ponašanju turista, stoga je potrebno razviti fleksibilne strategije prilagodbe i diverzifikacije ponude.

Na temelju analize i identificiranih izazova, prepoznate su razvojne potrebe i potencijali hrvatskog turizma, te su postavljeni strateški ciljevi koji će omogućiti daljnji održivi razvoj sektora.

Vremenska i prostorna neujednačenost i kvaliteta života te dobrobit lokalnog stanovništva u hrvatskom turizmu

10 ključnih izaova hrvatskog turizma - vremenska i prostorna neujednačenost

Razvojna potreba: 

 • Ublažavanje sezonalnosti turističkih aktivnosti: Potrebno je smanjiti ovisnost o visokoj (ljetnoj) sezoni te razviti strategije i programe koji će poticati turizam tijekom cijele godine, osiguravajući kontinuiranu potražnju i prihode za turističke destinacije.
 • Kreiranje ponude visoke dodane vrijednosti i jačanje lanca vrijednosti u turizmu i povezanim djelatnostima: Kvaliteta turističke ponude treba biti poboljšana kroz inovativne programe, razvoj kulturnih i prirodnih atrakcija te jačanje suradnje između turizma i drugih sektora kao što su gastronomija, umjetnost, sport i zdravstveni turizam.
 • Osiguravanje ravnomjernijeg regionalnog turističkog razvoja: Potrebno je ulagati u manje razvijene regije kako bi se smanjila koncentracija turizma na određenim područjima te potaknuo ravnomjeran gospodarski razvoj cijele zemlje.
 • Unapređenje domaće i međunarodne prometne povezanosti: Kvalitetna prometna infrastruktura ključna je za povećanje dostupnosti turističkih destinacija. Stoga je potrebno ulagati u modernizaciju i proširenje prometnih mreža te poboljšati povezanost zračnih, željezničkih i cestovnih veza.
 • Unapređenje kvalitete života lokalnog stanovništva u turističkim destinacijama: Održivi turizam mora osigurati dobrobit lokalnog stanovništva. To uključuje zaštitu kulturnog i prirodnog nasljeđa, očuvanje tradicionalnih zajednica, poticanje lokalnih poduzetnika i stvaranje ravnoteže između turizma i svakodnevnog života lokalnog stanovništva.
 • Osiguravanje kvalitetnih i održivih radnih mjesta lokalnom stanovništvu u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma: Turizam treba biti generator zapošljavanja te pružiti mogućnosti za razvoj karijere i poduzetništva lokalnom stanovništvu. Važno je osigurati pravedne uvjete rada, podržavati obrazovanje i stručno osposobljavanje te poticati inovacije i poduzetništvo.

Prioritetno područje:

 • Razvoj uravnoteženijeg i inkluzivnog turizma: Potrebno je osigurati ravnomjernu raspodjelu turističkog prometa, promovirati manje poznate destinacije i razviti programe koji potiču posjete tijekom cijele godine.
 • Prostorno ravnomjernije raspoređen turistički promet: Važno je smanjiti pritisak na prenapučene destinacije i usmjeriti turizam prema manje opterećenim regijama kako bi se očuvala prirodna i kulturna baština.
 • Razvoj posebnih oblika turizma i strukturirani razvoj proizvoda: Potrebno je istražiti nove turističke segmente kao što su ruralni, kulturni, enološki ili sportski turizam te razviti prilagođene proizvode koji će privlačiti različite skupine turista.
 • Unaprjeđenje domaće i međunarodne prometne povezanosti: Kontinuirano poboljšavanje prometne infrastrukture i usluga ključno je za povećanje dostupnosti turističkih destinacija i olakšavanje putovanja.
 • Repozicioniranje Hrvatske kao cjelogodišnje autentične destinacije održivog turizma: Potrebno je promovirati raznolikost turističke ponude Hrvatske kako bi se privukli posjetitelji tijekom cijele godine, ne samo u ljetnim mjesecima.
 • Stvaranje boljih uvjeta života i rada: Cilj je osigurati kvalitetne uvjete života za lokalno stanovništvo, poticati održivu upotrebu resursa, podržavati socijalnu koheziju i razvoj lokalne zajednice.

Strateški cilj ovih napora je postizanje cjelogodišnjeg i regionalno uravnoteženijeg turizma koji će donijeti održivi gospodarski razvoj, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti te zadovoljstvo turista i lokalnog stanovništva.

Nepovoljan utjecaj turizma na prostor, okoliš i prirodu te nepovoljan međuodnos turizma i klimatskih promjena

10 ključnih izaova hrvatskog turizma - medjuodnos turizma i klimatskih promjena

U sklopu prioriteta, naglasak je stavljen na smanjenje opterećenja koje turizam može imati na sastavnice okoliša i prirode. Ovo uključuje promoviranje održivog upravljanja resursima, zaštitu ekosustava i povećanje svijesti o važnosti očuvanja prirodnih ljepota naše zemlje. Također, naglasak je na smanjenju negativnog utjecaja turizma na prostor, što podrazumijeva uravnoteženiji razvoj turističke infrastrukture i ograničavanje nepovoljnog prostornog širenja.

Dodatno, važno je smanjiti utjecaj turizma na klimatske promjene kroz smanjenje emisija stakleničkih plinova i promicanje energetske učinkovitosti.

Strateški cilj koji se postavlja je razvoj turizma koji će biti usklađen s očuvanjem okoliša, prostora i klime. Cilj je ostvariti ravnotežu između turističkih aktivnosti i zaštite prirodnih resursa te pridonijeti globalnim naporima u borbi protiv klimatskih promjena. 

Nedostatni ljudski potencijali u brojnosti i kvaliteti i neadekvatna struktura i kvaliteta smještajnih kapaciteta u hrvatskom turizmu

10 ključnih izaova hrvatskog turizma - ljudski potencijali

Razvojna potreba usredotočena je na osiguravanje visokokvalitetnih ljudskih potencijala u turizmu, unaprjeđenje strukture i kvalitete smještajnih kapaciteta, osiguravanje poticajnog poslovnog i investicijskog okruženja te promicanje inovativne i digitalne transformacije u turizmu.

Kroz prioriteta područja, naglasak je stavljen na jačanje ljudskih potencijala u turizmu. To uključuje ulaganje u edukaciju, osposobljavanje i razvoj turističkih stručnjaka kako bi se osigurala visoka razina usluga i konkurentnost sektora. Također, važno je unaprjeđenje strukture i kvalitete smještajnih kapaciteta kako bi se zadovoljile potrebe svih turista te podigla kvaliteta turističke ponude u cijelom sektoru.

Osiguravanje poticajnog poslovnog okruženja također je prioritet. Potrebno je stvoriti poticajne uvjete za razvoj turističkih poduzeća, potaknuti investicije i olakšati poslovanje kako bi se privukli novi ulagači i potaknula konkurentnost. Paralelno s tim, ključno je poticati inovacije i digitalnu transformaciju u turizmu, što uključuje primjenu novih tehnologija, digitalnih platformi i inovativnih pristupa u pružanju turističkih usluga.

Strateški cilj koji se postavlja je razvoj konkurentnog i inovativnog turizma. Cilj je unaprijediti turističku industriju kako bi bila sposobna odgovoriti na promjene na tržištu i zadovoljiti potrebe suvremenih putnika. Kroz ulaganje u ljude, infrastrukturu, poslovno okruženje te inovacije i digitalnu transformaciju, Hrvatska će postati prepoznatljiva destinacija koja pruža iznimno iskustvo turistima i stvara održivi gospodarski rast.

Nepovoljno poslovno i investicijsko okruženje te prilagodba ubrzanim tehnološkim promjenama u hrvatskom turizmu

10 ključnih izazova hrvatskog turizma - poslovno i investicijsko okruženje

Važne razvojne potrebe uključuju osiguranje kvalitetnih ljudskih potencijala, unaprjeđenje strukture i kvalitete smještajnih kapaciteta, osiguravanje poticajnog poslovnog i investicijskog okruženja te poticanje inovacija i digitalne transformacije u turizmu.

Prioritetno područje za daljnji razvoj obuhvaća jačanje ljudskih potencijala u turizmu, što uključuje ulaganje u edukaciju, usavršavanje i stvaranje atraktivnih radnih uvjeta kako bi se privukli, zadržali i potaknuli stručnjaci u turističkom sektoru. Također, važno je unaprjeđenje strukture i kvalitete smještajnih kapaciteta kako bi se osigurala visoka razina udobnosti i usluge za goste, te pružila konkurentna ponuda smještaja koja zadovoljava raznolike potrebe turista.

Osiguranje poticajnog poslovnog okruženja ima ključnu ulogu u daljnjem razvoju turizma. To uključuje stvaranje povoljnih uvjeta za poslovanje turističkih poduzeća, olakšavanje administrativnih procedura, promicanje poduzetništva i privlačenje investicija kako bi se potaknuo gospodarski rast u sektoru.

Poticanje inovacija i digitalne transformacije turizma također je od iznimne važnosti. Turizam se brzo mijenja pod utjecajem tehnoloških napredaka i promjena u preferencijama putnika. Stoga je ključno poticati inovacije, primjenu novih tehnologija, digitalnih alata i promociju digitalne prisutnosti kako bi se poboljšalo iskustvo gostiju, optimiziralo poslovanje i prilagodilo se novim tržišnim trendovima.

Strateški cilj koji se postavlja je razvoj konkurentnog i inovativnog turizma. Cilj je ostvariti održiv rast turističkog sektora, privući nove posjetitelje, poboljšati zadovoljstvo gostiju i postići dugoročnu konkurentnost na globalnom tržištu. Kroz investicije u ljudske potencijale, infrastrukturu, poticajno poslovno okruženje te inovacije i digitalnu transformaciju, Hrvatska će postati prepoznata destinacija koja pruža visokokvalitetno iskustvo, postiže održivi razvoj i ostvaruje uspjeh u globalnoj turističkoj areni.

Nedovoljno učinkovit zakonodavni i upravljački okvir i utjecaj kriza na turizam te promjene ponašanja i potreba turista

10 ključnih izazova hrvatskog turizma - zakonodavni i upravaljački okvir

Razvojna potreba fokusirana je na unapređenje modela upravljanja razvojem održivog turizma, uključivanje lokalnih zajednica u procese donošenja odluka o razvoju održivog turizma, razvoj sustava prikupljanja podataka i planiranja te očuvanje i unapređenje pozicije Hrvatske kao sigurne turističke destinacije.

Prioritetno područje za daljnji razvoj obuhvaća unaprjeđenje zakonodavnog okvira koji će podržati održivi turizam i osigurati zaštitu prirodnih i kulturnih resursa. Također, važno je unapređenje sustava turističkih zajednica kako bi se osigurala koordinacija i suradnja na lokalnoj razini te promovirao razvoj održivog turizma. Paralelno s tim, potrebno je razviti učinkovit sustav prikupljanja podataka i planiranja koji će omogućiti praćenje ključnih pokazatelja, analizu turističkog prometa i pravovremeno donošenje informiranih odluka.

Odgovor na promjene trendova i potreba turista također je prioritet. Turizam je podložan brzim promjenama, stoga je važno prilagođavati se novim trendovima, potrebama i preferencijama putnika kako bi se osigurao konkurentan i relevantan turistički proizvod. Nadalje, jačanje mehanizama za osiguravanje sigurnosti turista postaje sve važnije. Osiguravanje sigurne turističke destinacije kroz sustavne mjere i protokole zaštite ima ključnu ulogu u privlačenju gostiju i stvaranju povjerenja.

Strateški cilj koji se postavlja je razvoj otpornog turizma. Cilj je osigurati da turistički sektor može efikasno odgovoriti na izazove, kao što su promjene u okolini, socioekonomske promjene i krize, te ostvariti održivi rast unatoč tim utjecajima. Kroz unaprjeđenje modela upravljanja, uključivanje lokalnih zajednica, razvoj sustava prikupljanja podataka i planiranja te osiguranje sigurnosti, Hrvatska će postati otporna turistička destinacija koja se može uspješno prilagoditi promjenama i ostvariti dugoročni uspjeh.

Vizija Strategije razvoja održivog turizma u Hrvatskoj

Poštujući prirodno i kulturno nasljeđe Republike Hrvatske, težeći održivom cjelogodišnjem turizmu koji je atraktivan za investicije i kvalitetan za život, doprinosimo gospodarskom razvoju države i boljitku hrvatskog društva u cjelini.

Razvoj održivog, cjelogodišnjeg turizma postaje imperativ društvenog, okolišnog i gospodarskog napretka. Kroz iskorištavanje svih turističkih potencijala Hrvatske, ali i zaštitom prirodnih resursa uz održivu razvojnu paradigmu, imamo priliku suzbiti sezonalnost koja karakterizira hrvatski turizam.

Kako bismo ostvarili ove ciljeve, ključno je staviti naglasak na kvalitetu i inovativnost koje će privlačiti i zadovoljiti turiste. Autentična turistička ponuda, društvena odgovornost, jačanje lanca vrijednosti i poticanje investicija igraju ključnu ulogu u poticanju gospodarskog razvoja koji će omogućiti ravnomjeran napredak i blagostanje svih regija u Hrvatskoj.

Strategija održivog razvoja ima za cilj da Hrvatska do 2030. godine postane prepoznatljiva po svom jedinstvenom identitetu i bogatoj kulturnoj baštini. Cilj je ostvariti konkurentnost, inovativnost i sigurnost kao zemlju koja pruža visoku kvalitetu života i jednake prilike za sve.

Održivo gospodarstvo i društvo, jačanje otpornosti na krize, zelena i digitalna tranzicija te ravnomjeran regionalni razvoj su četiri ključna smjera koji će oblikovati sadašnje i buduće generacije hrvatskog društva u cjelini. Kroz ove smjernice, gradimo temelje za održivi razvoj koji će osigurati prosperitet, zaštitu okoliša i društvenu ravnotežu, te ostaviti naslijeđe koje će nas ponositi i nadahnjivati.

Prioriteti javne politike u razvoju održivog turizma

 • Poticanje ulaganja u održiv, niskougljični razvoj turizma;
 • Povećanje multiplikacijskih učinaka turizma na područja poljoprivrede, digitalizacije, prometa, energije i okoliša te sporta i kreativnih industrija;
 • Razvoj funkcionalnih i održivih turističkih regija radi cjelovitog turističkog doživljaja i produljenja sezone kroz ulaganja u javnu turističku infrastrukturu i promociju;
 • Integralno upravljanje destinacijama radi pronalaženja odgovarajućih specijalizacija, ponude dodatnih sadržaja i produljenja sezone;
 • Turistička valorizacija i prezentacija kulturne i prirodne baštine, gastronomske i enološke ponude;
 • Prijelaz prema nišama više dodane vrijednosti, uz naglasak na rast kvalitete ponude, digitalizaciju, inovacije i povećanje ponude smještajnih kapaciteta visoke kvalitete;
 • Otklanjanje administrativnih prepreka i poboljšanje dostupnosti javne infrastrukture za realizaciju investicija u turizmu;
 • Pozicioniranje prema novim i velikim, brzorastućim globalnim emitivnim tržištima;
 • Promoviranje Hrvatske kao sigurne i zdrave destinacije koja nudi visokokvalitetnu i raznovrsnu turističku uslugu.

Na temelju Strategije u planu je izrada i Nacionalnog plana razvoja održivog turizma do 2027. koji će sadržavati operacionalizaciju prioritetnih područja kroz konkretne mjere.

Podijelite na društvenim mrežama:

Kategorije

Pročitajte povezane članke

Ljetna sezona traži savršene osvježavajuće napitke, a kokteli su upravo to – spoj osvježenja...

Korištenje nelegalnog ili nelicenciranog software-a postalo je toliko rašireno da mnogi korisnici prihvaćaju takvo...

U središtu poslovanja svakog ugostitelja nalazi se fiskalna blagajna – ključni alat ne samo...

Dok sunčani proljetni dani polako kucaju na vrata, ugostitelji već osjećaju blagu uzbuđenost zbog...

Jesi li spreman za još jednu intenzivnu ljetnu sezonu? Iskusan ugostitelj uvijek razmišlja unaprijed,...

Priprema za početak sezone u ugostiteljstvu iziskuje mnogo više od postavljanja stolova i iznošenja...

Među prvima saznaj korisne informacije o ugostiteljstvu i pogodnostima koje pružamo.

Iz prve ruke znamo što ti je potrebno da unaprijediš svoje poslovanje.

Preko 4000 korisnika. Prvih mjesec dana besplatno.

Započni besplatno. Bez ugovorne obaveze. Prestani s korištenjem kad želiš.

Srbija

Crna Gora

Slovenija

English


Warning: Undefined array key "options" in /home/posshr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192

Prijavite se na našu newsletter listu kako bi pregledati naše predhodne i prvi saznali termine održavanja budućih webinara!

Nakon što unesete ispravnu e-mail adresu bit ćete u mogućnosti pogledati dosadašnje webinare.