Dvojno Iskazivanje Cijena – Je li dozvoljeno zaokružiti cijenu?

Dvojno Iskazivanje Cijena – Je li dozvoljeno zaokružiti cijenu?

Na snagu nastupa zakon kojim se uređuje uvođenje eura kao službene hrvatske valute, a hrvatska kuna – zakonsko sredstvo plaćanja Republike Hrvatske još od 1994. uskoro postaje dio prošlosti. 

Nacionalni plan zamjene kune uključuje razdoblje dvojnog prikazivanja cijena u eurima i kunama. Obaveza dvojnog iskazivanja započinje prvog ponedjeljka u rujnu – 05.09.2022., a završava 31.12.2023. 

Razlog dvojnog prikazivanja cijena, a ne sistemskog automatskog prelaska na Euro, osim lakše prilagodbe potrošača jest i njihova zaštita od neopravdanog povećanja ili (ne)namjerno neispravnog preračunavanja kuna u euro. Potrošač se ne smije dovesti u financijski nepovoljniji položaj nego što bi bio da euro nije uveden.

Dvojno iskazivanje cijena odnosi se isključivo na izravan odnos poslovnog subjekta sa kupcima-potrošačima. Cijene roba i usluga moraju biti jasno vidljive i razumljive i ne smiju dovoditi potrošače u zabludu. Na vidljivom mjestu pružanja usluga i na vidljivom mjestu u poslovnom prodajnom prostoru potrebno je istaknuti fiskni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK.

Ugostiteljski objekti i druga obavezna poduzeća će morati prikazati dvojne cijene kako na cjenicima tako i na promotivnim materijalima koje objavljuju na internetu i u medijima.

Fiskalne blagajne moraju također biti prilagođene s obzirom da na računima ukupan iznos mora biti iskazan dvojno sa prikazom fiksnog tečaja konverzije.

Obavijest za korisnike POS Sectora: Zadnja nadogradnja programa u sebi sadrži dvojni prikaz cijena i prikaz fisknog tečaja konverzije. 

Za bilo kakva pitanja i nedoumice – našoj korisničkoj podršci se možete obratiti 24/7.

Nadležna tijela će nadzirati poštivanje zakona. Važnu ulogu u nadziranju primjene kao i njihovom ispravnom preračunu imat će potrošači koji će o uočenim nepravilnostima moći izvijestiti Državni inspektorat, HAKOM (Hrvatsku Regulatornu Agenciju za Mrežne Djelatnosti), HANFU (Hrvatsku Agenciju za Nadzor Financijskih Usluga), HNB (Hrvatsku Narodnu Banku) i dr.

Smiju li poslovni subjekti zaokružiti cijenu na niže ili više?

zaokruživanje cijena - kuna i euro

Prilikom formiranja cijene u procesu uvođenja eura poslovni subjekti mogu cijenu zaokružiti na niže, ali ne smiju cijenu zaokružiti na više jer bi to bilo suprotno temeljnim načelima o zaštiti potrošača – potrošač ne smije biti u manje povoljnom financijskom položaju nego što bi bio da euro nije uveden.

Na primjer, vlasniku ugostiteljskog objekta je dopušteno bijelu kavu, koju je do dana uvođenja eura naplaćivao 16,00 kuna (2,12 eura), od dana uvođenja eura zaokružiti niže na 2,00 eura. S tim da bi zakon bio ispoštovan, potrebno je prikazati sniženu cijenu na cjeniku ili drugom načinu iskazivanja ispravno preračunatu i u kunama (15,06 kuna). 

Iskazane cijene u kunama i eurima moraju odgovarati matematičkoj operaciji, odnosno pravilima preračunavanja i zaokruživanja koristeći fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK.

Zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura

 1. Banka za sve potrošače 12 mjeseci od dana uvođenja eura zamjenjuje gotov novac kune za gotov novac eura uz primjenu fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz zakona.
 2. Banka tijekom razdoblja iz stavka 1. zakona bez naknade zamjenjuje najviše 100 novčanica kuna i najviše 100 kovanica kuna po jednoj transakciji.
 3. Ako u jednoj transakciji potrošač želi zamijeniti količine novčanica i kovanica kune iznad ograničenja iz stavka 2. zakona, banka može zaračunati naknadu za zamjenu količine koja prelazi ograničenje iz stavka 2.
 4. Banka je ovlaštena odrediti iznos iznad kojeg je obvezna najava zamjene gotovog novca kune za gotov novac eura.
 5. Informaciju o uvjetima zamjene iz stavaka 2., 3. i 4. zakona banka je dužna jasno i čitljivo istaknuti na vidljivom i lako uočljivom mjestu u poslovnici i na svojoj internetskoj stranici.
 6. Banka je dužna, na zahtjev klijenta banke koji kod nje ima otvoren račun, tijekom razdoblja od 12 mjeseci nakon dana uvođenja eura provesti uslugu zamjene gotovog novca kune u euro uz istodobnu uslugu pologa na račun u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona.
 7. Banke, Financijska agencija i HP-Hrvatska pošta d. d. dužni su prilikom zamjene gotovog novca kune za gotov novac eura utvrditi i provjeriti identitet stranke pri svakoj jednokratnoj zamjeni u vrijednosti od 15.000,00 kuna i većoj.

U kojem slučaju se moraju dvojno prikazivati cijene?

Ugostiteljski i drugi poslovni subjekti dužni su dvojno prikazati cijenu robe i usluge:

 1. u poslovnoj prostoriji, na prodajnom mjestu ili na robi, odnosno na cjeniku ako se radi o usluzi,
 2. na internetskoj stranici,
 3. u ponudi ili ugovoru na trajnom mediju,
 4. u obavijesti koja se potrošaču daje prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovne prostorije i ugovora na daljinu,
 5. tijekom oglašavanja u bilo kojem obliku, u kojem se nudi prodaja robe ili usluge,
 6. u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja se dostavlja potrošaču; ukupan iznos duga,
 7. putem drugih oblika iskazivanja cijena,
 8. u ponudi, kod predujmova i potrošačkih ugovora. 

Iznimke od obaveze dvojnog iskazivanja cijena

Dvojno prikazivanje cijena ne obuhvaća ponude, avans i slične dokumente između gospodarskih subjekta (B2B), trgovačke ugovore, interne račune unutar istog poslovnog subjekta te razne druge izvještaje i podatke koji se izdaju javnim tijelima. Poslovni i gospodarski subjekti prilikom izdavanja ponuda, ugovora, avansa, računa i sličnih dokumenata prema državnim institucijama (B2G) nemaju obvezu dvojnog prikazivanja cijena.

Iznimke od obveze dvojnog iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti roba i usluga odnose se na prodaju putem automata, kioska, sajmova i ostalih sličnih prodajnih objekata. 

Za iznimke vrijedi da do 31. prosinca 2022. cijene moraju biti iskazane u kuni, a od 1. siječnja 2023. u euru.

Napomena: ukupan iznos na računima mora biti dvojno prikazan.

Napomene za vlasnike ugostiteljskih objekata i drugih uslužnih djelatnosti

(Loyalty) program vjernosti i loyalty kartice

Ugostitelji i drugi poduzetnici nisu obavezni dvojno iskazati stanja za programe vjernosti stoga se trebaju do 31.12.2022. prikazivati u kunama, a nakon 1.1.2023. u euru.

Sadržaj poklon kartica za koje su iznosi već definirani, ne treba se mijenjati, a dvojna cijena se prikazuje kao i za ostalu robu: na etiketi, polici ispred ili ispod ili pokraj kartice.

Povratna naknada

Povratna naknada na ambalaži spada u izuzetak od obveze dvojnog prikaza cijena, osim kada se cijena povratne naknade iskazuje zasebno na regalnim etiketama. Tada mora biti dvojno prikazana.

Ambalaža na kojoj se nalazi vrijednost povratne naknade u kunama može se koristiti do isteka zaliha.

Iznos povratne naknade koji sada iznosi 0,50 kn preračunat će se korištenjem fiksnog tečaja konverzije i iznosi 0,07 EUR.

Povrat robe

U slučajevima kada je potrošač kupio robu u kunama, a želi izvršiti povrat, nakon dana uvođenja eura isplaćuje se u važećoj valuti odnosno u euru.

Preračunavanje plaća za kolovoz 2022

Obveza dvojnog iskazivanja započinje 5. rujna 2022. Stoga ako se plaća za kolovoz 2022. isplaćuje nakon 5. rujna 2022. treba biti dvojno iskazana na način da se ukupan iznos isplaćen radniku na račun na ispravi o isplati plaće iskaže i u kuni i u euru

Ako poslodavac plaću za kolovoz isplaćuje 4. rujna 2022. ili ranije, nije je dužan dvojno iskazati.

Bitne knjigovodstvene stavke i porezi

 1. Stanja u kuni prenesena iz poslovnih knjiga za godinu koja je prethodila godini u kojoj je uveden euro preračunavaju se u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.
 2. Knjigovodstvena isprava izražena u kuni ili nekoj drugoj valuti koja nije euro, izdana prije dana uvođenja eura, a koja se odnosi na obračunsko razdoblje nakon dana uvođenja eura, preračunava se u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.
 3. Razlike do kojih će doći zbog primjene pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona evidentiraju se u poslovnim knjigama u skladu s računovodstvenim standardom odnosno u skladu sa zakonima i podzakonskim propisima kojima se uređuje ovo područje.
 4. Za dug ili dio ukupnog duga dužnika prema vjerovniku po pojedinom pravnom poslu koji je zbog primjene fiksnog tečaja konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona manji od jednog centa, obveza prestaje, a ta tražbina ili potraživanje odnosno taj dio ukupne tražbine ili potraživanja vjerovnika prema dužniku se otpisuje po službenoj dužnosti odnosno po sili ovoga Zakona.
 5. Obveznici primjene propisa kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika, čija je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini, pripremaju financijske izvještaje za godinu koja je prethodila danu uvođenja eura, navodeći podatke u kuni.
 6. Prijava poreza i drugih javnih davanja, sukladno posebnom propisu koji uređuje porezni postupak, za obračunska razdoblja koja završavaju prije dana uvođenja eura podnosi se u kuni.
 7. Obrazac JOPPD Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja koji prema propisima koji uređuju oporezivanje dohotka ima oznaku izvješća prije dana uvođenja eura podnosi se u kuni, a Obrazac JOPPD koji ima oznaku izvješća nakon dana uvođenja eura podnosi se u euru.
 8. Ispravak porezne prijave/obrasca podnosi se u valuti u kojoj je dostavljen izvorno.

Često postavljena pitanja

Smiju li poslovni subjekti mijenjati cijene tijekom razdoblja obveze dvojnog Iskazivanja cijena?

Da, smiju!

Poslovnim subjektima koji moraju dvojno prikazivati cijene nije zabranjeno mijenjati cijene uz uvjet da uvođenje eura nije razlog promjene. Ako postoji opravdan razlog promjene, nova utvrđena cijena preračunava se u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

Što kada dođe do tečajnih razlika prilikom preračunavanja cijena iz HRK u EUR i obrnuto?

Preračunavanje cijena izvršava se primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije korištenjem pet decimala (1 EUR = 7,53450 HRK) te zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale:

 • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
 • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan

Dakle, neslaganje u preračunavanju je opravdano isključivo zbog provođenja matematičkih operacija.

Na koji način se postupa s računima koji se izdaju u 2023. za robu/uslugu koja je isporučena u 2022. godini?

Recimo da je datum isporuke 16.12.2022., datum izdavanja računa 15.16.2022., i datum plaćanja 31.12.2022., u tom slučaju valuta izdavanja računa, valuta unosa u poslovne knjige i valuta plaćanja je kuna.  Ako je datum isporuke 15.12.2022., datum izdavanja računa 15.12.2022., a datum plaćanja 15.01.2023., u tom slučaju valuta izdavanja računa i valuta unosa u poslovne knjige je kuna, a valuta plaćanja je euro.  Ako je datum isporuke 15.12.2022., datum izdavanja računa 15.01.2023. i datum plaćanja 15.01.2023., u tom slučaju valuta izdavanja računa je euro, valuta unosa u poslovne knjige je kuna, a valuta plaćanja euro.

Je li potrebno dvojno iskazati PDV na računu? 

 

 

Ne, PDV na računu nije potrebno dvojno iskazati. 

Je li dopušteno isticanje drugih valuta, osim kune i eura, tijekom razdoblja dvojnog iskazivanja cijena?

 

 

Da, dopušteno je prikazivanje i drugih valuta na etiketi, uz uvjet da obveza dvojnog iskazivanja cijena u kunama i eurima bude ispoštovana tijekom čitavog razdobljaobveze dvojnog iskazivanja.