Koji su koraci i troškovi osnivanja j.d.o.o.?

1) Kod javnog bilježnika se najprije odabere ime tvrtke, a onda se popuni obrazac koji je objavljen uz izmjene ZTD-a. Trošak kod javnog bilježnika iznosi 500 kuna (samo ako vi upotpunosti sami sve ispunite) odnosno cca 1500 – 2000 kuna ako vam javni bilježnik ispunjava dokumentaciju , te još 47,5 kuna za Izjavu o nepostojanju dugovanja.

2) Uz odabrano ime i dokumentaciju sačinjenu kod javnog bilježnika, u banci se otvori račun nove tvrtke, uplati temeljni kapital i plate sudske pristojbe za upis i upis osnivanja (60 kuna), te naknada Narodnim novinama za objavu oglasa (200 kuna).

3) Potom se dokumentacija i potvrde o uplati predaju javnom bilježniku. Javni bilježnik kroz sustav hitro.hr upisuje JDOO u sudski registar elektroničkim putem, u roku od 24 sata. Alternativa je osobno odnijeti dokumentaciju i potvrde na sud, odnosno poslati poštom, no time se procedura produljuje prosječno za tri do sedam dana, ovisno o sudu kod kojeg se registrira tvrtka.

Komplet dokumentacije za upis tek osnovanog JDOO sastoji se od:

 • prijave za upis osnivanja
 • zapisnika o osnivanju
 • popisa članova društva
 • ovjerenog potpisa člana uprave
 • dokaza o uplati temeljnog kapitala
 • sudske pristojbe
 • potvrde o uplati za objavu u Narodnim novinama
 • sada još i izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja — čl. 40.a Zakona o sudskom registru

Ukupan trošak iznosi 807,5 kuna plus temeljni kapital (817,5 kuna). U Ministarstvu pravosuđa pri kraju je nacrt izmjena Zakona o sudskom registru, kojim će se brisati obveza podnošenja Izjave o nepostojanju dugovanja, pa će sveukupni trošak pasti na 760 kuna.

Upis elektroničkim putem i dosad je bio moguć, no bio je rijedak jer su novi poduzetnici u minimalni temeljni kapital od 20 tisuća kuna u pravilu unosili i predmete. A upis elektroničkim putem moguć je samo za nova trgovačka društva koja temeljni kapital uplaćuju isključivo u novcu.

Broj koraka bio je gotovo isti, no troškovi osnivanja bili su višestruko veći. Troškovi su se dosad kretali od 4.300 do 7.500 kuna, što je uz temeljni kapital iznosilo preko tri tisuće eura. A sad se trošak osnivanja kreće oko 100 eura.

Potrebno je znati

 1. Jednostavni d.o.o. mora imati zakonske rezerve u koje je dužan unijeti četvrtinu iznosa dobiti društva iskazane u godišnjim financijskim izvješćima umanjene za iznos gubitka iz prethodne godine.
 2. Zakonske rezerve smiju se upotrijebiti samo za tri zakonom predviđena slučaja (za povećanje temeljnog kapitala pretvaranjem rezervi u temeljni kapital društva, za pokriće gubitka iskazanog za godinu za koju se podnose godišnja financijska izvješća ako nije pokriven iz dobiti prethodne godine i za pokriće gubitka iskazanog za prethodnu godinu ako nije pokriven iz dobiti iskazane u godišnjim financijskim izvješćima za godinu za koju se podnose).
 3. Prijeti li društvu nesposobnost za plaćanje, mora se odmah sazvati skupština društva.
 4.  U slučaju da temeljni kapital jednostavnog d.o.o. dosegne iznos temeljnog kapitala klasičnog d.o.o., takav d.o.o. prestaje biti jednostavni, i na njega se primjenjuju pravila klasičnog d.o.o.-a s tim da može zadržati tvrtku (j.d.o.o.).
 5. U svemu što u ZTD-u nije posebno naznačeno, na JDOO se primjenjuju ista pravila kao i na DOO

Najčešća pitanja vezana za JDOO (jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću)

Koliko traje i košta likvidacija JDOO-a?

Za prestanak društva potrebna je odluka članova društva. Na likvidaciju j.d.o.o. primjenjuju se iste odredbe kao i za likvidaciju klasičnog d.o.o. (članak 472. Zakona o trgovačkim društvima – ZTD-a).

Može li se osnovati JDOO bez ijednog zaposlenog kao u slučaju d.o.o.?

Može.

Jesu li javni bilježnici spremni za JDOO? Do sad kontaktirani javni bilježnici “nemaju formiranu cijenu ni datum početka pružanja usluge”.

Da. Obaviješteni su o stupanju na snagu izmjena ZTD-a.

Je li JDOO ograničen na tri djelatnosti po vašem predlošku ili možemo proširiti predložak?

Broj djelatnosti jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću nije ograničen ZTD-om.

Znaju li se troškovi zatvaranja JDOO-a?

Zatvaranje j.d.o.o. odvija se na isti način i pod istim uvjetima kao i zatvaranje d.o.o., načini prestanka propisani su člankom 466. ZTD-a.

Htjela bih osnovati tvrtku JDOO te dok se tvrtka ne uhoda zadržala bi moj trenutni posao pa me zanima informacija da li ja kao zaposlena osoba mogu osnovati tvrtku JDOO?

Za osnivanje j.d.o.o. nema zapreka ako je osoba u radnom odnosu.

Da li je moguće osnovati JDOO s temeljnim kapitalom koji je veći od 20.000 kn ili nakon osnivanja JDOO s temeljnim kapitalom manjim od 20.000 kn povećati temeljni kapital uplatom sredstava ili se temeljni kapital moze povećati samo iz zakonskih rezervi jdoo-a?

Nije moguće osnovati j.d.o.o. s temeljnim kapitalom koji iznosi 20.000,00 kn ili više. Temeljni kapital se može povećati i novim uplatama sukladno članku 457. ZTD-a.

Na formularima koji se nalaze uz izmjene zakona stoji da Uprava ima samo jednog člana. Kakav je postupak povećanja članova uprave?

Nije moguće povećati broj članova uprave, društvo može imati samo jednog člana uprave (članak 387. stavak 2. ZTD-a).

Mogu li strani državljani otvoriti j.d.o.o pod istim uvjetima kao državljani RH?

Mogu.

Zakon definira da je trenutak za prelazak u d.o.o. trenutak u kojem temeljni kapital društva prijeđe zakonski definiran limit (od 20 000 kn), no nigdje ne definira točan proces tog prelaska. Događa li se to “automatski”?

Temeljni kapital ne treba miješati sa stanjem na transakcijskom računu. Poveća li društvo odlukom članova društva temeljni kapital tako da dosiže ili postaje veći od najnižeg temeljnog kapitala 20.000,00 kn, na temeljni kapital društva i na poslovne udjele tada se primjenjuju odredbe članka 390. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Mogu li raditi u tvrtci kao direktor i ako ne radim moram li sam sebi uplaćivati doprinose ili to moram činiti samo prema svojim zaposlenima?

Zasnivanje radnog odnosa nije ograničeno, sve je dopušteno ako je u skladu s odredbama Zakona o radu, član uprave – direktor je funkcija koja se može obavljati bez zasnivanja radnog odnosa.

Mogu li kao početnik ostvariti neke poticaje, kredit za nabavu opreme i početak poslovanja itd?

Za poticaje za samozapošljavanje potrebno je obratiti se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.