Što je ugostiteljski obrt, koliko košta i koliko je potrebno vremena za otvaranje

Što je ugostiteljski obrt, koliko košta i koliko je potrebno vremena za otvaranje

Prilikom otvaranja ugostiteljskog objekta potrebno je da otvorite ili obrt ili d.o.o. i postanete pravna osoba. Većina ugostitelja se odlučuje za otvaranje obrta. Što je obrt, koliko košta otvaranje, koji su potrebni uvjeti saznajte u ovom blog postu.

Što je ugostiteljski obrt?

Ugostiteljski obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke osobe sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluge na tržištu. Obrt može obavljati i pravna osoba ako to ne čini na industrijski način. U obrtu je dopuštena svaka gospodarska djelatnost koja nije zakonom zabranjena-

S obzirom na vrste obrta, ugostiteljski obrti su:

  •  vezani obrti – obrti za čije se obavljanje, osim općih uvjeta, traži ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit

Uvjeti za otvaranje obrta

Zakonom o obrtu propisani su opći i posebni uvjeti za obavljanje obrta.

a) Opći uvjeti (čl.3. Zakona o obrtu) koje fizička osoba mora ispuniti su slijedeći:

  1. da pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti obrtničke komore nije izrečena sigurnosna mjera zabrane ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje
  2. da ima pravo korištenja prostorom ako je to potrebno za obavljanje obrta

b) Posebni uvjeti (čl.5. Zakona o obrtu):

  1. stručna osposobljenost, odgovarajuća srednja stručna sprema ili položen majstorski ispit, ako se radi o vezanom obrtu
  2. udovoljavanje posebnim zdravstvenim uvjetima ako je to propisano zakonom

Iznimke u odnosu na poseban uvjet:

  • Iznimno, fizička osoba koja želi obavljati vezani obrt i ispunjava opće uvjete, ali ne ispunjava i poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajuće srednje stručne spreme ili položenog majstorskog ispita, može obavljati vezani obrt ukoliko na takvim poslovima zaposli radnika koji udovoljava propisanim uvjetima što se i upisuje u obrtni registar.
  • Posebna je povoljnost predviđena za obrte sa sjedištem na područjima određenim Zakonom o područjima posebne državne skrbi, Zakonom o brdsko – planinskim područjima i Zakonom o otocima, koje fizičke osobe mogu obavljati bez položenog majstorskog ispita ukoliko imaju odgovarajuću srednju stručnu spremu uz uvjet da majstorski ispit polože naknadno, u roku od 2 godine od dana upisa obrta u obrtni registar.

Prostor

Prostor u kojem se obrt obavlja mora udovoljavati posebnim propisima kojima se uređuje graditeljstvo, a oprema mora udovoljavati uvjetima određenim propisima o tehničkoj opremljenosti koji se odnose na obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
(čl. 7. Zakona o obrtu).

Zajedničko obavljanje obrta

Radi obavljanja gospodarskih djelatnosti dvije ili više fizičkih osoba mogu zajednički obavljati obrt. Za zajedničko obavljanje vezanih obrta dovoljno je da jedna od osoba, uz opće uvjete, ispunjava i poseban uvjet stručne osposobljenost, odgovarajuće srednje stručne spreme ili položenog majstorskog ispita. Međusobni odnosi osoba uređuju se pisanim ugovorom i primjenjuju se propisi kojima se uređuju obvezni odnosi u ortakluku.

Napomena:

Uz uvjete iz Zakona o obrtu, prilikom otvaranja obrta treba obratiti pažnju i na zakonske propise (Zakon o ugostiteljstvu Hrvatske) koji određuju posebne uvjete za obavljanje pojedinih djelatnosti., osobito za uvjete prostora, stručne spreme ili posebnih dozvola i koncesija.

 

OPIS Ugostiteljski obrt Trgovačko društvo
 Temeljni kapital  nema   20.000,00 kuna za d.o.o.
 Troškovi osnivanja  cca 500,00 kuna  cca 6.000,00 kuna
 Vrijeme potrebno za otvaranje/osnivanje  Obično od 1 do 3 dana, a maksimalno 15 dana  40 dana
 Mjesto registracije  Nadležni ured državne uprave u županiji ili Gradu Zagrebu  Trgovački sud
 Odgovornost  Cjelokupnom imovinom obrtnika  Visinom temeljnog kapitala
 Knjigovodstvo  Jednostavno knjigovodstvo u skladu sa Zakonom o dohotku  Dvojno knjigovodstvo po Zakonu o računovodstvu
 Porezne stope  progresivna 15%, 25%, 35%, 45% (ovisno o visini dohotka)  20%
 Zaposleni  Nema ograničenja  Nema ograničenja
 Sudjelovanje u radu članova obitelji (bez ugovora o radu)  da  ne
 Mogućnost privremene obustave rada do 1 godine  da  ne