Nova informacija (30.6.2016) za ugostitelje i turističke usluge smještaja. Za ostale djelatnosti i dalje vrijedi prethodni obrazac 

Poštovani,

molimo vas da izlistate ovaj primjerak prigovora za potrošače i zaljepite na mjesto prethodnog prigovora.

Neki od inspektora rekli su nam da je dovoljno spomenuti zakon o zaštiti potrošača, a neki nam kažu da traže i napomenu iz zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Molim da umjesto podataka u primjeru upišete podatke vašeg poduzeća ili obrta, naziv, adresu, oib a ako je obrt i ime i prezime vlasnika.
Da vi ne morate brinuti o tome kako će razmišljati onaj koji dođe do vas, šaljemo vam novi primjerak pa ga izvjesite na vidljivo mjesto.
Rok za vaš pisani odgovor na prigovor potrošača je petnaest dana, a sve prigovore morate čuvati minimalno godinu dana od dana odgovora.
Ovaj obrazac je samo za ugostitelje i turističke usluge smještaja. Za ostale djelatnosti i dalje vrijedi prethodni obrazac.

Link za obrazac u wordu: OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Kako bismo razriješili brojne nedoumice oko obaveza obrtnika na tzv. «knjigu žalbe», odnosno tko mora imati istaknutu obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora potrošača, dajemo slijedeće tumačenje navedenog Zakona.

Zakon o zaštiti potrošača /N.N. 79/07 i 125/07 te posljednje Izmjene i dopune Zakona 79/09/

utvrđuju prije svega u članku 3.

 1. U smislu ovoga Zakona pojedini izrazi znače:
 • »potrošač« je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja,
 • »trgovac« je bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje poslovne djelatnosti ili u okviru obavljanja djelatnosti slobodnog zanimanja,
 1. U smislu glave 6. dijela II. ovoga Zakona, trgovcem se smatra i osoba koja nastupa u ime ili za račun trgovca.
 2. U smislu dijela III. ovoga Zakona, pojedini izrazi znače:
 • »proizvod« je svaka roba ili usluga, uključujući nekretnine, prava i obveze,

To drugim riječima znači da je svaki obrtnik «trgovac» u smislu ovog Zakona, jer svaki naš obrtnik sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje poslovne djelatnosti od frizera, kozmetičara, postolara, auto servisera, zlatara, urara, do građevinare, plino instalatera, centralaša, ugostitelja, prijevoznika, taxista i sl. Ovako širokom zakonskim tumačenjem svi naši obrtnici dakle smatraju se «trgovcima» ma koliko to čudno i neprimjereno izgledalo.

Kao što je vidljivo pod pojmom «trgovca» u smislu ovog zakona smatraju se i osobe koje nastupaju u ime ili za račun «trgovca», a što bi značilo da npr. obrtnici koji za druge fizičke ili pravne osobe zaključuju pravne poslove o prodaji proizvoda i usluga / posredovanje nekretninama, financijski inženjering, komisione prodaje, računovodstveni servisi i sl. /.

U članku 8 istog Zakona utvrđene su obveze «trgovca» odnosno svih obrtnika

 1.  Svaki trgovac je dužan potrošačima omogućiti podnošenje pisanih prigovora, bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte, te je na njih dužan odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.
 2. Trgovac je dužan u prodajnom prostoru vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora iz st. 1 ovog članka.
 3. Svaki trgovac, dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora potrošača iz stavka 1. ovoga članka najmanje godinu dana od dana primitka prigovora potrošača.

Dakle obavezno je ISTAKNUTI VIDLJIVU OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANIH PRIGOVORA, a u njoj treba točno napisati da li će se pisani prigovor podnositi pisanjem u npr. «Knjigu žalbe» / knjigu prigovora, i sl./ u poslovnom prostoru, ili će se moći uputiti putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na Vašu mail adresu, te da će se na prigovor odgovoriti u roku od 15 dana od primitka istog.

Pored ove obveze tu je i obveza ČUVANJA PISANE EVIDENCIJE PRIGOVORA NAJMANJE GODINU DANA OD PRIMITKA PRIGOVORA.

Zakon ne navodi formu pisanih evidencija , već je to ostavljeno na izbor samom «trgovcu» /obrtniku/ npr. bilježnica, listovi papira, registrator, i sl.

KAZNE RIGOROZNE!!! 5-15.000,00 KN

U članku 144. u stavku 1, podstavak 9, utvrđena je kaznena odgovornost za «trgovce» /obrtnike/ koji ne postupe sukladno članku 8 ovog Zakona.

Tako je za fizičke osobe «trgovce» /obrtnike/ utvrđena novčana kazna od 5-15.000,00 kn.

Iz navedenog razloga potrebno je ukoliko to već niste učinili što prije postupiti prema navedenom, a to je istaći na vidljivom mjestu obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora.

Obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora - primjer

Primjer obavijesti:

O B A V I J E S T

Poštovani kupci-korisnici,

Obavještavamo Vas da sukladno članku 8. Zakona o zaštiti potrošača Vaše eventualne prigovore možete uputiti putem pošte, mailom na mail: ………………….., faxom na fax: ……………………………, ili ih podnijeti osobno u našem poslovnom prostoru.

OBAVEZNO ISTICANJE UVJETA PRODAJE !!!

Uvjeti prodaje proizvoda i pružanja usluga

Članak 7.

 1. Ako se izlaganje proizvoda na prodajnome mjestu, prema općim propisima obveznog prava, ne smatra ponudom, trgovac može odbiti s potrošačem sklopiti ugovor o prodaji proizvoda koji izlaže na prodajnome mjestu samo ako to proizlazi iz okolnosti slučaja ili običaja. Trgovac može odbiti pružiti uslugu koja je predmet njegovog poslovanja, samo ako to proizlazi iz okolnosti slučaja ili običaja.
 2. Trgovac mora svoje prodajne uvjete jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti u prodajnom prostoru. Posebne uvjete koje trgovac daje za pojedine proizvode mora jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti na prodajnim mjestima tih proizvoda. Ako trgovac pojedinim skupinama potrošača odobrava posebne uvjete (rodilje, mladenci, invalidi, umirovljenici i dr.), ti uvjeti trebaju biti jasno i vidljivo objavljeni u prodajnom prostoru.
 3. Trgovcu se zabranjuje davanje osobnih podataka potrošača bilo kojoj trećoj osobi bez prethodnog izričitog i pisanog odobrenja potrošača, osim ako je na to obvezan zakonom ili odlukom nadležnog tijela vlasti.
 4. Za usluge popravaka i održavanja proizvoda čija je vrijednost veća od 500,00 kuna trgovac mora ispostaviti potrošaču predračun i radni nalog s opisom radova te upotrijebljenog materijala i dijelova za popravak. Radni nalog potpisuje trgovac i potrošač, a jedan primjerak radnog naloga mora se predati potrošaču.

Ako se, u slučajevima iz stavka 4. ovoga članka, tijekom popravka pojavi potreba za dodatnim radovima i ugradnjom dodatnih dijelova (proširenje radnog naloga), trgovac mora za to dobiti prethodni pisani pristanak potrošača, osobno ili putem sredstava daljinske komunikacije, ako se proširenjem radnog naloga cijena povisuje za više od 10 posto.

NE SMIJE SE UBACIVATI OGLASNE PORUKE AKO JE NA POŠTANSKIM SANDUČIĆIMA JASNO ISTAKNUTA ZABRANA

Ostavljanje oglasnih poruka i materijala

Članak 16.

 1.  Zabranjeno je ostavljanje oglasnih poruka i materijala u ili na poštanskim sandučićima, te na ili ispred kućnih vrata potrošača ako je takva zabrana na njima jasno napisana.
 2. Za ostavljanje oglasnih poruka i materijala odgovoran je trgovac čija se roba i usluge oglašavaju na oglasnim porukama i materijalima.

Za povrede ovih zakonskih odredbi također su propisane kazne od 5-15.000,00 kn.

 Izvor: Obrtnička komora Zagreb